Articles of association

Greater Than AB, 556965-2885

Our articles of association – Swedish version.

Download as .PDF – 1.1.5-Bolagsordning-Greater-Than-AB

Greater Than AB, 556965-2885

§ 1 Firma
Bolagets firma är Greater Than AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av datorstödda ledningsverktyg och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Aktieägares rätt att delta på bolagsstämma
För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
(a) Val av ordförande på stämman
(b) Upprättande och godkännande av röstlängd
(c) Godkännande av dagordning
(d) Val av en eller två justeringsmän
(e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
(f) Framläggande av årsredovisningen och revisions- berättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
(g) Beslut om
(i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
(ii) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(iii) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
(h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
(i) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
(j) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
(k) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs på den extra bolagsstämman den 25 mars 2014.