General meetings

Anmälan

Kallelse till Extra bolagsstämma 2023 i Greater Than AB


Aktieägarna
i Greater Than AB kallas härmed till Extra bolagsstämma

Dag och tid: Onsdagen den 30 augusti 2023 kl 9.00

Plats: Greater Than AB, Karlavägen 60, Stockholm


Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i Extra bolagsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 augusti 2023. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i Extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering måste för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa ägarregistreringen senast den 24 augusti 2023.


Anmälan

Aktieägare som önskar delta i Extra bolagsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i Extra bolagsstämman senast den 24 augusti 2023. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav, samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig
företrädare. Anmälan skickas med posten till eller per epost till:

Post till:
Greater Than AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm
Epost: info@greaterthan.eu


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av ny styrelseledamot
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Stämmans avslutande

Val av ny styrelseledamot (punkt 7):

Ägare till ca 68 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår härmed:

(a)
att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 8 ledamöter utan suppleanter;

(b)
att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Claudia van der Salm till ny styrelseledamot.


Presentation av den nya styrelseledamoten

CLAUDIA VAN DER SALM, F. 1981
Claudia van der Salm, född 1981, Portfolio Manager för Technological Infrastructure på Google DeepMind, ett Googledotterbolag som utvecklar artificiell intelligens för att främja vetenskapen och gynna mänskligheten. På Google DeepMind sammanlänkar van der Salm hårdvara, mjukvara, data och teknik för att effektivt driva arbetet med att Google DeepMinds mission. Hon är också styrelseledamot för Montoux, Nya Zeeland, ett insurtech företag som tillhandahåller nästa generations aktuariella modelleringsplattform för försäkringsbolag, främst inom liv och hälsa. Tidigare har Claudia arbetat på det globala försäkringsbolaget Aegon/Transamerica, där hon fick omfattande internationell erfarenhet, framför allt som Chief Investment Officer och Chief Risk Officer. Claudia brinner för livslångt lärande och att bidrag till en hållbar framtid. Claudia van der Salm är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning:
BSc & MSc Actuarial Sciences, University of Amsterdam; BSc & MSc Econometrics and Operations Research, University of Groningen

Antal aktier: 0


Beslut om ä
ndring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att i bolagsordningen införa följande nya bestämmelse:
 • § 13 Insamling av fullmakter och poströstning

  Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen och får
  inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen.


Handlingar inför
Extra bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 8 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida senast tre veckor för stämman. Angivna handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.


Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 12 624 171 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.


Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.

Stockholm i juli 2023

GREATER THAN AB (publ)
Styrelsen

Tidigare stämmor och kallelser

2023

Kallelse årsstämma 2023-05-03

Fullmakt 2023-05-03

Årsredovisning 2022

2022

Kallelse årsstämma 2022-05-12

Anmälan till årsstämma och formulär för poströstning 2022-05-12

Fullmakt 2022-05-12

Årsredovisning 2021

2021

1. Kallelse till extra bolagsstämma 2021-12-22

2. Anmälan till extra bolagsstämma och formulär för poströstning 2021-12-22

3. Fullmakt extra bolagsstämma 2021-12-22

4. Styrelsens redogörelse 2021-12-03

5. Revisorns yttrande enligt abl 14,8 2021-12-03

6. 2.1.2 Villkor teckningsoptioner 2021/2025:A1 Greater Than AB. v6

6. 2.1.3 Villkor teckningsoptioner 2021/2026:A2 Greater Than AB. v6

6. 2.1.4 Villkor teckningsoptioner 2021/2027:A3 Greater Than AB. v6

6. 2.2.2 Villkor teckningsoptioner 2021/2025:B1 Greater Than AB. v6

6. 2.2.3. Villkor teckningsoptioner 2021/2026:B2 Greater Than AB. v6

6. 2.2.4. Villkor teckningsoptioner 202172027:B3 Greater Than AB. v6

Greater Than anmälan till årsstämma och formulär för poströstning

Kallelse årsstämma 2021-05-12

Årsredovisning 2020

2020

Fullmakt 2020-05-12

Kallelse till årsstämma 2020-05-12

Fullmakt 2020

Årsredovisning 2019

2019

Kallelse årsstämma 2019-04-25

Fullmakt 2019

Årsredovisning 2018

2018

Kallelse extra bolagsstämma 2018-11-23

Fullmakt 2018-11-23

Protokoll årsstämma 2018-05-15

Årsredovisning 2017

Kallelse årsstämma 2018

Fullmakt 2018

2017

Årsstämma protokoll 2017-05-17

Årsredovisning 2016

Fullmakt 2017

Kallelse årsstämma 2017-04-11

2016

Kallelse årsstämma 2016-04-12

Årsstämma protokoll 2016-05-17

Fullmakt 2016

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigandet 2016-04-25

Optionsavtal LB 2016-05-17

Optionsavtal LB B 2016-05-17

Årsredovisning 2015

2015

Årsstämma protokoll 2015-05-20

Kallelse årsstämma 2015-04-14

Årsredovisning 2014