General meetings

Kallelse till årsstämma 2024 i Greater Than AB

Greater Than AB – Kallelse årsstämma 2024-05-15

Greater Than AB – Anmälan och formulär för poströstning

Fullmakt_2024-05-15

Årsredovisning 2023

 

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2024

Dag och tid: Onsdagen den 15 maj 2024 kl 15.00

Plats: Greater Than AB, Karlavägen 60, Stockholm

Införing och registrering i aktieboken
Aktieägare som önskar delta fysiskt på årsstämman eller utöva sin rösträtt per post före årsstämman ska måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 maj 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa ägarregistreringen senast den 8 maj 2024.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta fysiskt på årsstämman eller utöva sin rösträtt per post före årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast onsdagen den 8 maj 2024. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav, samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare. Anmälan skickas med posten till eller per e-post till nedan postadress och e-mail adress.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/governance/general-meetings/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post eller e-post till:

Post:
Greater Than AB, AGM
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 14 maj 2024. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/governance/general-meetings/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 14. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):
Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 9-11):
Aktieägare som representerar ca 68 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:

 • Antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter.
 • Till styrelse omväljes Fredrik Rosencrantz (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Sten Forseke, Clare Melford, Tim Flagg, Martin Vogl samt Claudia van der Salm.
 • Tina (Kristina) Thörner, Clare Melford, Tim Flagg, Martin Vogl, Claudia van der Salm och Fredrik Rosencrantz är oberoende i förhållande till såväl bolaget som i förhållande till bolagets större aktieägare.
 • Till revisor föreslås omval av BDO AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
 • Ersättning till styrelseledamot föreslås oförändrat utgå med 150 000 kr till de styrelsemedlemmar som inte är anställda i bolaget och till styrelseordföranden föreslås arvode om 300 000 kr utgå.
 • Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att i bolagsordningen införa följande nya bestämmelse:
§14 Digital bolagsstämma
Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 13):
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Särskilt majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 12 och 13 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med senast den 24 april 2024 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Kallelsen och fullmaktsformulär finns också tillgängliga på bolagets hemsida senast den 15 april 2024. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 12 624 171 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2024

GREATER THAN AB (publ)
Styrelsen