Bolagsstämmor

Anmälan
Greater Than AB – Anmälan till årsstämma och formulär för poströstning_2021-05-12.pdf
Greater Than AB – Kallelse årsstämma 2021-05-12.pdf
Greater Than AB – Fullmakt_2021-05-12.pdf
2020 Årsredovisning Greater Than AB.pdf

Kallelse till årsstämma 2021 i Greater Than AB

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan
Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 4 maj 2021.
  • dels senast tisdagen den 11 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 4 maj 2021 och – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – senast den 6 maj 2021.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/bolagsstammor. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post eller e-mail till:

Post:
Greater Than AB, AGM
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/bolagsstammor. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a.) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b.) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c.) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission

Val av ordförande vid stämman (punkt 1):
Styrelsen föreslår styrelesordförande Lars Berg som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Utdelning (punkt 2):
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4):
Styrelsen föreslår Mathias Svensson och Christer Bjørndal, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Utdelning (punkt 7 b):
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 8-10):
Aktieägare som representerar ca 60 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:

  • Antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.
  • Till styrelse omväljes Lars Berg (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Sten Forseke och Fredrik Rosencrantz.
  • Lars Berg, Tina (Kristina) Thörner och Fredrik Rosencrantz är oberoende i förhållande till såväl bolaget som i förhållande till bolagets större aktieägare.
  • Till revisor föreslås omval av BDO AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
  • Ersättning till styrelseledamot föreslås oförändrat utgå med 1 prisbasbelopp till de styrelsemedlemmar som inte är anställda i bolaget och till styrelseordföranden föreslås arvode om 200 000 kr utgå.
  • Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11):

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 2 maj 2021, till adress Greater Than AB, AGM, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm eller via e-post till info@greaterthan.eu. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/bolagsstammor senast den 7 maj 2021 tillsammans med en webcast där den verkställande direktören även lämnar sina reflektioner avseende år 2020. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på bolagets huvudkontor, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med senast den 20 april 2021 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 12 624 171 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2021

GREATER THAN AB (publ)
Styrelsen

Tidigare stämmor och kallelser

Kallelse till årsstämma Greater Than 2020-05-12
Fullmakt 2020
2019 Årsredovisning Greater Than AB
Kallelse till årsstämma Greater Than 2019-05-27
Fullmakt 2019
Kallelse till extra bolagsstämma Greater Than 2018-11-23
Fullmakt 2018-11-23
Årsstämma protokoll 2018-05-15
2017 Årsredovisning Greater Than AB
Kallelse till årsstämma Greater Than 2018 04 12
Fullmakt 2018
Årsstämma protokoll 2017-05-17
2016 Årsredovisning Greater Than AB
Fullmakt 2017
Kallelse årsstämma Greater Than 2017 04 11
Kallelse årsstämma Greater Than 2016 04 12
Årsstämma protokoll 2016 05 17
Fullmakt 2016
Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigandet 2016 04 25
Optionsavtal LB 2016 05 17
Optionsavtal LB B 2016 05 17
Optionsavtal LB C 2016 05 17
Årsstämma protokoll 2015 05 20
Kallelse årsstämma Greater Than 2015 04 14
Greater Than årsredovisning 2015
Årsredovsining 2014 Greater Than AB