Bolagsstämmor

 

Anmälan
1.1 Kallelse extra bolagsstämma 2021-11-15

1.2 Anmälan till Extra bolagstämma och formulär för poströstning_2021-11-15

1.3 Fullmakt_Extra bolagsstämma 2021-11-15

2.1.2 Villkor teckningsoptioner 20212025A1 Greater Than AB V6

2.1.3 Villkor teckningsoptioner 20212026A2 Greater Than AB V6

2.1.4 Villkor teckningsoptioner 20212027A3 Greater Than AB V6

3. Styrelsens redogörelse_2021-10-25

Revisorns yttrande enligt ABL 14,8 20211025

2.2.2 Villkor teckningsoptioner 20212025B1 Greater Than AB V6

2.2.3 Villkor teckningsoptioner 20212026B2 Greater Than AB V6

2.2.4 Villkor teckningsoptioner 20212027B3 Greater Than AB V6

Kallelse till Extra bolagsstämma 2021 i
Greater Than AB

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att Extra bolagsstämma ska genomföras den 15 november utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan
Den som önskar delta i Extra bolagstämman genom poströstning ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken
avseende förhållandena 5 november 2021.
dels senast lördagen den 13 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt

anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den
dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier,
förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen.
Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 5 november 2021 och för att kunna
beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken senast 9 november 2021.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt
22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och
föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret
finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investorrelations/bolagsstammor.
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post eller email till:

Post:
Greater Than AB, AGM
Karlavägen 60
114 49 Stockholm
Epost: info@greaterthan.eu

Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 13 november 2021. Aktieägaren får inte förse
poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Observera
att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens
hemsida https://greaterthan.eu/investorrelations/bolagsstammor. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmakten måste
 inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman,
om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande
7. Fastställande av nya styrelsearvoden
8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie A
9. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie B

Val av ordförande vid stämman (punkt 1):
Styrelsen föreslår General Counsel, Helena Norrthon som ordförande vid stämman eller, vid hennes
förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2):
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget på uppdrag av
bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av
justeringsmännen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4):
Styrelsen föreslår Mathias Svensson och Patrick Castrén, eller vid förhinder för någon av dem eller
båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet.
Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande (punkt 6):
Ägare till ca. 62 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår härmed:
(a) att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 7 ledamöter utan
suppleanter;
(b) att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Clare Melford, Tim Flagg och Johan Bendz
till nya styrelseledamöter; och
(c) att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Fredrik Rosencrantz till styrelsens
ordförande som därmed ersätter nuvarande styrelseordförande Lars Berg som avgår från
styrelsen och uppdraget som styrelseordförande enligt egen önskan.

Presentation av nya styrelseledamöter:

Clare Melford F. 1973
Clare Melford är en mycket erfaren VD i både den kommersiella och ideella sektorn med beprövad
erfarenhet av internationella vändningar och integrering av hållbarhet i tillväxtstrategier för
multinationella företag. Clare har tillbringat nästan ett decennium i olika befattningar på MTV
Networks och drev slutligen den nordiska TVverksamheten. Clare har också varit VD för
International Business Leaders Forum och har arbetat med en rad startups. År 2018 grundade Clare
The Global Disinformation Index med uppdraget att avvärja desinformation och är nu dess
 verkställande direktör. GDI använder en kombination av AI och mänsklig granskning för att bedöma
desinformationsrisken för nyhetsdomäner online. Clare Melford är oberoende i förhållande till
bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.
Utbildning: Cambridge University; Advanced Course in Design Management & Manufacture;
University of Oxford; MA in Physiological Sciences
Antal aktier: 0

Tim Flagg F. 1976
Föreslagen styrelseledamot är även Tim Flagg som är en driven entreprenör med en tjugoårig
bakgrund inom global marknadsföring för bland annat McCann Erickson, BBC Worldwide,
NBCUniversal, Hutchison Whampoa och Zipcar. Idag är Tim en av grundarna och VD för EntityX som
är ett företag som gör displayannonsering mer kostnadseffektivt och gör det möjligt för varumärken
att rikta in sig på värdefulla, svåråtkomliga målgrupper. Tim är oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.
Utbildning: University of Oxford; BA & MA in Philosophy & Psychology
Antal aktier: 0

Johan Bendz, F. 1974
Nominerade Johan Bendz har lång erfarenhet från internationella techbolag med bakgrund på
Tradedoubler och som en av teamgrundarna i iZettle. På iZettle innehade Johan tjänsten som Chief
Marketing/Strategy Officer från företagets grundande 2011 fram till 2020. Idag är Johan aktiv som
oberoende investerare, med uppdrag som styrelseordförande på fintech bolaget Juni. Johan Bendz
är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.
Utbildning: Stockholm University; Master, Business Administration
Antal aktier: 0

Fastställande av nya styrelsearvoden (punkt 7)
Aktieägare som representerar ca. 62 procent av Bolagets röster, har föreslagit följande:
Ersättning till styrelseledamot föreslås utgå med 150 000 SEK per år till de styrelsemedlemmar
som inte är anställda i Bolaget och till styrelseordföranden föreslås arvode om 300 000 SEK per
år. De nya arvodena gäller från dagens extra bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie A (punkt 8)
Styrelsen (med stöd av aktieägare som representerar ca 62 procent av Bolagets röster) föreslår
härmed en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:
1. Bolaget ska utge högst 150 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 150 000 nya
aktier varav högst 60 000 teckningsoptioner i Serie 2021/2025:A1, högst 45 000
teckningsoptioner i Serie 2021/2026:A2 och högst 45 000 teckningsoptioner i serie 2021/2027:A3.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma anställda och konsulter i Bolaget och koncernen som bedöms ha särskild stor
betydelse för Bolagets utveckling.

                                                                                         Högst antal optioner
  Namn                                                             2021/2025:A1                     2021/2026:A2                        2021/2027:A3
Anställda Ledning, nyckelpersoner        25 000                             20 000                                       20 000
samt konsulter i USA, UK och Japan,
kommer att ske på individuell basis
men ske om högst

Totalt                                                                       60 000                            45 000                                       45 000

3. Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Optionens marknadsvärde ska
beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell justerat för barriärer för att beräkna Bolagets
sociala kostnader och förmåner. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende
värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid
utnyttjande av teckningsoptionerna som är 101,02 kronor per aktie ger värdet 3,73 kronor
(2021/2025:A1), 2,81 kronor (2021/2026:A2) och 3,00 kronor (2021/2027:A3). Nedanstående
värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts (20211018):

  Serie                                                 2021/2025:A1                 2021/2026:A2                 2021/2027:A3
Antal optioner                                  60 000                             45 000                                  45 000
Riskfria räntan                               0,115 %                          0,013 %                            0,082 %
Volatiliteten                                     26,7 %                                 31,5 %                                 34,9 %
Utdelningsandel                              0,0 %                                0,0 %                                    0,0 %

Barriärnivån där 25 %, 25 % och                    202,05 kr (25%)              303,07 kr (25%)         404,09 kr (25%)   
50% (totalt 100%) av optionerna är              196,99 kr (25%)             298,02 kr (25%)         399,04 kr (25%)
behäftade med barriärnivå                                191,94 kr (50%)              292,97 kr (50%)         393,99 kr (50%)
Avläsningsperioden                                             Motsvarar perioden för aktieteckning eller den tidigare
                                                                                       dag som följer av omräkningsvillkor.
Marknadsvärde aktien under                            Om Bolaget är onoterat definieras Aktievärdet som att
Avläsningsperioden (”Aktievärdet”)             något av följande inträffar under Avläsningsperioden:
                                                                                         (A) Bolaget har genomfört en finanseringsrunda
                                                                                        (B) mer än 10 procent av totala utstående antal aktier i
                                                                                           Bolaget har förvärvats av ny aktieägare
                                                                                        (C) Oberoende värdering av Bolaget

                                                                                         Har något av ovan (A)(C) inträffat under
                                                                                        Avläsningsperioden, definieras Aktievärdet av något av
                                                                                       (A)(C) som ligger närmast Avläsningsperioden.

                                                                                       Om Bolaget är noterat definieras Aktievärdet som:
                                                                                      10 dagars volymvägda betalkurs uppmätt någon gång
                                                                                       under Avläsningsperioden.

Barriäroptionsvillkor, förutsättning              Optionerna kan först aktiveras (utnyttjas) under
för att kunna teckna aktier                                  Avläsningsperioden under förutsättning att Aktievärdet
                                                                                            överstiger Barriärnivån.
Marknadsvärdet aktien                                                                 101,02 SEK

4. Teckningsoptionerna tecknas den 1 december 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga
rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 maj 2022.

5. Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande om
tilldelning av teckningsoptioner ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning
fattats.

6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till
högst 15 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan
komma att ske till följd av emissioner m.m.

7. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara 100 procent av den
volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i
Bolaget under perioden 10 dagar som är närmast dagen för extra bolagsstämman den 15
november.

8. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan först nyttjas vid aktieteckning när
barriärvillkoret uppfylls. Barriärerna beräknas till motsvarande där
50 procent av optionerna i 2021/2025:A1, 2021/2026:A2 och 2021/2027:A3 har en barriär om
190, 290 och 390 procent;
25 procent av optionerna i 2021/2025:A1, 2021/2026:A2 och 2021/2027:A3 har en barriär om
195, 295 och 395 procent;
25 procent av optionerna i 2021/2025:A1, 2021/2026:A2 och 2021/2027:A3 har en barriär om
200, 300 och 400 procent;
av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq
First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 dagar som är
 närmast dagen för extra bolagsstämman den 15 november. Teckningsoption behäftade med
barriär kan nyttjas först när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt
Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under tiden för
aktieteckning är högre än barriärnivån. Barriärerna skall omräknas på motsvarande sätt som
gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.

9. Varje teckningsoption kan under aktieteckningsperioden, som löper från och med den
1 januari 2025 till och med den 31 januari 2025 för 2021/2025:A1;
1 januari 2026 till och med den 31 januari 2026 för 2021/2026:A2;
1 januari 2027 till och med den 31 januari 2027 för 2021/2027:A3;
utnyttjas för teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning under förutsättning att
barriärvillkoren är uppfyllda. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell
tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

10. Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria
överkursfonden.

11. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den
avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktien registrerats på avstämningskonto.

12. Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna
i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om
deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med
dagen innan aktieteckningsperioden.

13. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets
webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, innebär bland annat att teckningskursen
liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att omräknas i
vissa fall.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram
infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del
av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling
liksom Bolagets aktiekursutveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande
åren stimuleras.

Utspädningseffekt
I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 150 000.
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar
detta en utspädning för närvarande om högst cirka 1,2 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll
görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren
för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner
Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader
Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala
avgifter kan komma att uppstå för deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet utöver
vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende
 optionsprogrammet. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på antalet alternativ som
kommer att tillkomma och på värdet av den förmån som deltagaren slutligen kommer att få vid
tilldelningen, men också i vilka länder deltagarna är bosatta och vilka procentsatser som gäller för
sociala avgifter i dessa länder.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket
samt eventuell Euroclear Swedenanslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie B (punkt 9)
Styrelsen (med stöd av aktieägare som representerar ca 62 procent av Bolagets röster) föreslår
härmed en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:
1. Bolaget ska utge högst 390 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 390 000 nya aktier
varav högst 156 000 teckningsoptioner i Serie 2021/2025:B1, högst 135 000 teckningsoptioner i
Serie 2021/2026:B2 och högst 99 000 teckningsoptioner i serie 2021/2027:B3.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma anställda ledning och nyckelpersoner samt konsulter i Bolaget och koncernen som
bedöms ha särskild stor betydelse för Bolagets utveckling.

                                                                                    Högst antal optioner
                                                                              2021/2025:B1                         2021/2026:B2                      2021/2027:B3
Anställda Ledning, nyckelpersoner.    12 000                                         6 000                                    6 000
samt konsulter kommer att ske på
individuell basis men ske om högst
 Totalt                                                                  156 000                                       135 000                                  99 000

3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av BlackScholesmodellen justerat för
barriärer. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller
revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av
teckningsoptionerna som är 101,02 kronor per aktie ger värdet 3,73, 2,81 och 3,00 kronor på
optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts
(20211018):
Serie                                                            2021/2025:B1                          2021/2026:B2                               2021/2027:B3
Antal optioner                                              156 000                                      135 000                                               99 000
Riskfria räntan                                           0,115 %                                      0,013 %                                         0,082 %
Volatiliteten                                                   26,7 %                                        31,5 %                                                 34,9 %
Utdelningsandel                                             0,0 %                                          0,0 %                                                    0,0 %

Barriärnivån där 25 %, 25 % och          202,05 kr (25%)             303,07 kr (25%)                   404,09 kr (25%)
50% (totalt 100%) av optionerna          196,99 kr (25%)             298,02 kr (25%)                  399,04 kr (25%)
är behäftade med barriärnivå                  191,94 kr (50%)             292,97 kr (50%)                  393,99 kr (50%)

Avläsningsperioden                                                      Motsvarar perioden för aktieteckning eller den tidigare
                                                                                                dag som följer av omräkningsvillkor.
Marknadsvärde aktien under                              Om Bolaget är onoterat definieras Aktievärdet som att
Avläsningsperioden                                                  något av följande inträffar under Avläsningsperioden:
(”Aktievärdet”)                                                              (A) Bolaget har genomfört en finanseringsrunda
                                                                                               (B) mer än 10 procent av totala utstående antal aktier i
                                                                                                 Bolaget har förvärvats av ny aktieägare
                                                                                               (C) Oberoende värdering av Bolaget

                                                                                               Har något av ovan (A)(C) inträffat under
                                                                                             Avläsningsperioden, definieras Aktievärdet av något av
                                                                                             (A)(C) som ligger närmast Avläsningsperioden.

                                                                                           Om Bolaget är noterat definieras Aktievärdet som:
                                                                                           10 dagars volymvägda betalkurs uppmätt någon gång
                                                                                            under Avläsningsperioden.

Barriäroptionsvillkor,                                            Optionerna kan först aktiveras (utnyttjas) under
förutsättning för att kunna teckna                   Avläsningsperioden under förutsättning att Aktievärdet
aktier                                                                               överstiger Barriärnivån. 

Marknadsvärdet aktien                                                   101,02 SEK

4. Teckningsoptionerna tecknas den 1 december 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga
rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 maj 2022.

5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till
högst 39 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan
komma att ske till följd av emissioner m.m.

7. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara 100 procent av den
volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i
Bolaget under perioden 10 dagar som är närmast dagen för extra bolagsstämman den 15
november.

8. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan först nyttjas vid aktieteckning när
barriärvillkoret uppfylls. Barriärerna beräknas till motsvarande
50 procent av optionerna i 2021/2025:B1, 2021/2026:B2 och 2021/2027:B3 har en barriär om
190, 290 och 390 procent;
25 procent av optionerna i 2021/2025:B1, 2021/2026:B2 och 2021/2027:B3 har en barriär om
195, 295 och 395 procent;
25 procent av optionerna i 2021/2025:B1, 2021/2026:B2 och 2021/2027:B3 har en barriär om
200, 300 och 400 procent;
av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq
First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 dagar som är
närmast dagen för extra Bolagsstämman den 15 november. Teckningsoption behäftade med
barriär kan nyttjas först när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt
Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under tiden för
aktieteckning är högre än barriärnivån. Barriärerna skall omräknas på motsvarande sätt som
gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.

9. Varje teckningsoption kan under aktieteckningsperioden, som löper från och med den
1 januari 2025 till och med den 31 januari 2025 för 2021/2025:B1;
1 januari 2026 till och med den 31 januari 2026 för 2021/2026:B2;
1 januari 2027 till och med den 31 januari 2027 för 2021/2027:B3;
utnyttjas för teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning under förutsättning att
barriärvillkoren är uppfyllda. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell
tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

10. Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria
överkursfonden.

11. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den
avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktien registrerats på avstämningskonto.

12. Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna
i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om
deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med
dagen innan aktieteckningsperioden.

13. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets
webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, innebär bland annat att teckningskursen
liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att omräknas i
vissa fall.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram
infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del
av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling
liksom Bolagets aktiekursutveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande
åren stimuleras.

Utspädningseffekt
I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 390 000.
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar
detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3,0 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll
görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren
för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner
Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader
teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några
lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av
optionsprogrammet utöver vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och
administration avseende optionsprogrammet.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket
samt eventuell Euroclear Swedenanslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till
annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio
dagar före Extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 5 november 2021, till adress Greater Than AB,
AGM, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm eller via epost till info@greaterthan.eu. Upplysningarna
kommer att hållas tillgängliga på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor
relations/bolagsstammor senast den 7 november 2021. Upplysningarna kommer också att göras
tillgängliga på bolagets huvudkontor, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm samma dag. Upplysningarna
skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar inför Extra bolagsstämman
Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 §
aktiebolagslagen samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor
och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu från och med den 29 oktober 2021.
Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och
fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin
postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos
bolaget.

Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 12 624 171 med
samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy
bolagsstammorsvenska.pdf.


Stockholm, Oktober 2021


GREATER THAN AB (publ)
Styrelsen

Tidigare stämmor och kallelser

Greater Than AB – Anmälan till årsstämma och formulär för poströstning_2021-05-12.pdf
Greater Than AB – Kallelse årsstämma 2021-05-12.pdf
Greater Than AB – Fullmakt_2021-05-12.pdf
2020 Årsredovisning Greater Than AB.pdf

Kallelse till årsstämma Greater Than 2020-05-12
Fullmakt 2020
2019 Årsredovisning Greater Than AB
Kallelse till årsstämma Greater Than 2019-05-27
Fullmakt 2019
Kallelse till extra bolagsstämma Greater Than 2018-11-23
Fullmakt 2018-11-23
Årsstämma protokoll 2018-05-15
2017 Årsredovisning Greater Than AB
Kallelse till årsstämma Greater Than 2018 04 12
Fullmakt 2018
Årsstämma protokoll 2017-05-17
2016 Årsredovisning Greater Than AB
Fullmakt 2017
Kallelse årsstämma Greater Than 2017 04 11
Kallelse årsstämma Greater Than 2016 04 12
Årsstämma protokoll 2016 05 17
Fullmakt 2016
Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigandet 2016 04 25
Optionsavtal LB 2016 05 17
Optionsavtal LB B 2016 05 17
Årsstämma protokoll 2015 05 20
Kallelse årsstämma Greater Than 2015 04 14
Greater Than årsredovisning 2015
Årsredovsining 2014 Greater Than AB