Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Greater Than AB.
Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till extra bolagstämma.

Dag och tid: Onsdagen den 19 december 2018 kl. 10.00
Plats: Greater Than AB, Karlavägen 58 (2 tr), 114 49 Stockholm

Införing i aktieboken
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 december 2018. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 13 december 2018.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 13 december 2018. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare.

Post till:
Greater Than AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):
Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7):
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet sedvanlig justering.

Särskilt majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar inför extra bolagsstämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 kommer från och med den 5 december 2018 att finnas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu.

Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 438 244 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i november 2018.

GREATER THAN AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma Greater Than 2018-11-23
Fullmakt 2018-11-23

Tidigare stämmor och kallelser

Årsstämma protokoll 2018-05-15
2017 Årsredovisning Greater Than AB
Kallelse till årsstämma Greater Than 2018 04 12
Fullmakt 2018
Årsstämma protokoll 2017-05-17
2016 Årsredovisning Greater Than AB
Fullmakt 2017
Kallelse årsstämma Greater Than 2017 04 11
Kallelse årsstämma Greater Than 2016 04 12
Årsstämma protokoll 2016 05 17
Fullmakt 2016
Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigandet 2016 04 25
Optionsavtal LB 2016 05 17
Optionsavtal LB B 2016 05 17
Optionsavtal LB C 2016 05 17
Årsstämma protokoll 2015 05 20
Kallelse årsstämma Greater Than 2015 04 14
Greater Than årsredovisning 2015
Årsredovsining 2014 Greater Than AB