Bolagsstämmor

Kallelse till årsstämma 2019 i Greater Than AB

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2019.

Dag och tid: Måndag den 27 maj 2019 kl. 15.00
Plats: Restaurang Elverket, Linnégatan 69, Stockholm

Införing i aktieboken
Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 maj 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 21 maj 2019.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 21 maj 2019. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare. Anmälan skickas med posten till eller per e-post till:

Post till:
Greater Than AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD Liselott Johansson
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
   a.) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b.) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c.) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om principer för utseende av samt instruktion för valberedning
14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission
15. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):
Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9 b):
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10-12):
Aktieägare som representerar ca 51 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:
• Antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.
• Till styrelse omväljes Lars Berg (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Roger
Karlsson, Sten Forseke och Fredrik Rosencrantz.
• Lars Berg, Roger Karlsson, Tina (Kristina) Thörner och Fredrik Rosencrantz är oberoende i
förhållande till såväl bolaget som i förhållande till bolagets större aktieägare.
• Till revisor föreslås omval av BDO AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig.
• Ersättning till styrelseledamot föreslås oförändrat utgå med 1 prisbasbelopp och till
styrelseordföranden föreslås utgå 200 000 kr.
• Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av samt instruktion för valberedning (punkt 13):
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande principer ska gälla för utseende av valberedning i bolaget. Valberedningen utses genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september varje år. Varje sådan aktieägare eller grupp av aktieägare ska utse en representant vardera att utgöra ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt principer beslutade av årsstämma. Valberedningen ska adjungera styrelseordföranden till valberedningen.

För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den största ägaren eller ägargruppen ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Eventuell styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt, i förekommande fall, principer för utseende av samt instruktion för valberedning.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14):
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet sedvanlig justering.

Särskilt majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat företag i koncernen.

Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13-14 kommer från och med den 6 maj 2019 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu.

Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10 112 404 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019.

GREATER THAN AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till årsstämma Greater Than 2019-05-27
Fullmakt 2019

Tidigare stämmor och kallelser

Kallelse till extra bolagsstämma Greater Than 2018-11-23
Fullmakt 2018-11-23
Årsstämma protokoll 2018-05-15
2017 Årsredovisning Greater Than AB
Kallelse till årsstämma Greater Than 2018 04 12
Fullmakt 2018
Årsstämma protokoll 2017-05-17
2016 Årsredovisning Greater Than AB
Fullmakt 2017
Kallelse årsstämma Greater Than 2017 04 11
Kallelse årsstämma Greater Than 2016 04 12
Årsstämma protokoll 2016 05 17
Fullmakt 2016
Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigandet 2016 04 25
Optionsavtal LB 2016 05 17
Optionsavtal LB B 2016 05 17
Optionsavtal LB C 2016 05 17
Årsstämma protokoll 2015 05 20
Kallelse årsstämma Greater Than 2015 04 14
Greater Than årsredovisning 2015
Årsredovsining 2014 Greater Than AB