21 November 2016

Sammandrag av kvartalsredogörelse 2016-01-01 till 2016-09-30

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

KVARTAL 3, 2016-07-01 till 2016-09-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 795 (837)

Rörelseintäkter: 1 638 (1 180)

Periodens resultat: -2 517 (-2 207)

Resultat per aktie före och efter utspädning*: -0,34 (- 0,29)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 204 (283)

Periodens resultat: -2 301 (-1 927)

9 MÅNADER, 2016-01-01 till 2016-09-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 2 699 (3 324)

Rörelseintäkter: 4 613 (4 381)

Resultat efter skatt: -7 981 (- 7 563)

Resultat per aktie efter skatt*: -1,07 (- 1,01)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 836 (1 409)

Resultat efter skatt: -7 405 (- 6 634)

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period förra året

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 7 490 456 aktier 2016-09-30.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen.

I koncernen ingår Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).

VD HAR ORDET

Greater Than har över 12 års erfarenhet av att profilera förare, ett helt företag har ägnat sitt liv åt att utveckla teknologi för att förstå vad som händer i bilen under färd. Idag kan vi med hög precision bedöma och prissätta risk för varje enskild biltur – i realtid. Vår vision är att i framtiden även kunna förutse och undvika olyckor.

Greater Than har parallellt med forskningen hela tiden tillhandahållit uppskattade tjänster till europeiska transportföretag, tjänstebilsflottor och konsumenter. Tjänster som har hjälpt våra kunder att spara miljontals kronor och besparat atmosfären med miljontals kilo av onödiga CO2-utsläpp.

Redan år 2006 drogs planerna upp för en ny bilförsäkring, en försäkring som utgick från konsumentens behov och som inte hämmades av gamla affärsmodeller. Vi har analyserat över 2,6 miljarder körda kilometer över hela världen. Våra algoritmer och profileringsmetoder, har med hjälp av artificiell intelligens, tagit triljoners automatiska beslut – allt för att förstå hur förare reagerar i de olika situationer som bilister ställs inför. En lång, intressant och oerhört lärorik resa, fylld med erfarenheter som nu omsätts till en produkt för konsumenten.

Efter en så lång resa känns det häftigt att vi nu har ett samarbete med Moderna Försäkringar. Ett samarbete som syftar till att revolutionera bilförsäkringen och ge konsumenten en helt ny upplevelse. Hela teamet är helt begeistrade i möjligheten att få arbeta ihop med en så driven och innovativ organisation som Moderna. Att arbeta ihop med krävande, kompetenta och dynamiska människor gör att vi som företag växer i förmåga att leverera kvalitet och innovation.

På tal om dynamik, så har vi det här kvartalet även haft förmånen att inleda samarbetet med Holmgrens Bil, ett av Sveriges ledande bilhandelsföretag. Även här möts vi av engagerade, smarta och kreativa människor. Tillsammans kommer vi att ge konsumenter nya digitala upplevelser som gör livet enklare och billigare som bilägare.

Vi står helt enkelt inför en spännande framtid!

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Greater Than ingick i ett exklusivt joint venture med Moderna Försäkringar. Tillsammans ska bolagen introducera den banbrytande bilförsäkringen på Enerfys plattform. Samarbetet består av att Moderna levererar försäkringstjänsten som risk- och skadereglering samt att Greater Than tillhandahåller den tekniska plattformen som kan bedöma risk i realtid.

En av Sveriges ledande bilhandlare, Holmgren Group AB, gick in som investerare i Greater Than med ett konvertibelt lån om 10 miljoner kronor. Bolaget fokuserar på bilförsäljning och har 26 bilanläggningar på 16 orter i Sverige. Holmgren Group investerar bland annat på grund av att de tycker Greater Than har en väldigt spännande försäkringslösning och ser att tekniken som Greater Than har utvecklat kan komma att kunna bli ett värdefullt verktyg för dotterbolaget, Holmgrens bilar, att arbeta med.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Greater Thans styrelseordförande, Lars Berg, valde att investera i bolaget genom att nyttja sitt optionsavtal om 20 000 aktier för att öka sitt aktieinnehav i bolaget.

Holmgren Group, som i somras klev in som investerare i Greater Than med ett konvertibelt lån på 10 miljoner kronor konverterade lånet till aktier 2016-11-15.

Greater Than vann förstapris i tävlingen E-Prize i kategorin ”Hållbara Transporter” som ordnades av magasinet Veckans Affärer och elbolaget EON under Hållbarhetsdagen.

Bolaget släppte en ny och uppdaterad version av Enerfyappen för befintliga kunder. Produkten är nu mer anpassad för den enskilde individen med en uppdaterad design och förbättrad användarupplevelse.

Bolagets vd, Liselott Johansson, deltog under konferensen Eco Summit i London och talade om Greater Thans miljöpåverkan och hur produkten Enerfy kan bidra till minskandet av CO2-utsläpp.

VD KOMMENTERAR PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN 

Bolaget har stärkt kassan genom att Holmgren Group har gått in med ett konvertibelt lån om 10 miljoner kronor. Bolaget har i Q3-redogörelsen bokfört hela beloppet om 10 miljoner som ett lån. Holmgren Group har efter periodens utgång meddelat att de önskar konvertera lånet till aktier, vilket betyder att konvertibeln kommer att slutregleras under Q4.

Bolaget har stärkt kassan ytterligare genom ett lån om 4 miljoner kronor från Almi.

Bolagets personalkostnader har ökat i takt med att fler har anställts. Det är framförallt inom marknadsföring, försäljning och utveckling som bolaget har utökat teamet.

Intäkterna har sjunkit under perioden då bolaget inte valt att satsa lika mycket på försäljning till transportbolag.

PRINCIPER FÖR KVARTALSREDOGÖRELSENS UPPRÄTTANDE 

Greater Than AB har tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR

2012:1 (K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet med villkoren för listning på AktieTorget.

Moderbolaget

Apportemission vid bolagets bildande redovisas till verkligt värde.

Koncern

Eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess svenska dotterbolag Greater Than Svenska AB har förvärvats av Greater Than AB och utgör ett rörelseförvärv mellan bolagen under samma bestämmande inflytande upprättas koncernredovisning på historiska värden.

UTESTÅENDE AKTIER

Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget. Totala antalet aktier och röster i Greater Than AB uppgår till 7 490 456 aktier vid tidpunkten 2016-09-30.

Bolaget innehar inte några egna aktier.

GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsredogörelsen har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

Kvartalsredogörelse Q3 21 november 2016
Bokslutskommuniké 22 februari 2017
Bolagstämma 17 maj 2017

AVLÄMNANDE AV KVARTALSREDGÖRELSE Q3 2016

Stockholm, 21 november 2016

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande
Karin Forseke, Styrelseledamot
Sten Forseke, Styrelseledamot
Roger Karlsson, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör,
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu, www.enerfy.se