15 May 2024

Kommuniké från årsstämma i Greater Than AB

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 15 maj 2024. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanserades i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman valde Fredrik Rosencrantz, Karin Forseke, Sten Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Tim Flagg, Clare Melford, Claudia van der Salm och Martin Vogl till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Rosencrantz omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseordföranden beslutades utgå med 300 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 150 000 kr.

Stämman valde vidare BDO, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Stockholm 15 maj 2024

GREATER THAN AB
 

Presskontakt Greater Than
PR@greaterthan.eu
+46 855 593 200
www.greaterthan.eu
 

Om Greater Than

Greater Than är ett dataanalysföretag som är specialiserat på att förstå bilförares påverkan på vägarna. Genom kraften av artificiell intelligens (AI) omvandlar Greater Than GPS-data till insikter som förutspår förarens sannolikhet att krocka och dess klimatpåverkan.

Försäkringsbolag, bilflottor, transportföretag och andra ägare av GPS-data använder Greater Than:s dataanalys för att optimera riskhantering av förare, försäkringslönsamhet samt hantera hållbarhets- och ESG-rapportering.

Greater Than har utsetts på de globala InsurTech100 och AIFinTech100 listorna. Greater Than (GREAT:SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.greaterthan.eu.