22 January 2019

Preliminärt utfall i Greater Thans företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Det preliminära utfallet i företrädesemissionen i Greater Than AB (publ) (”Greater Than” eller ”Bolaget”), där teckningsperioden löpte ut den 18 januari 2019, visar att bolaget enligt det preliminära utfallet och efter utnyttjande av emissionsgarantin kommer tillföras cirka 25 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Greater Than kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 25 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent, före transaktionskostnader. Företrädesemissionen ökar Greater Thans aktiekapital med 67 416 kronor, från 943 824,40 kronor till 1 011 240,40 kronor, genom nyemission av totalt 674 160 aktier. Antalet aktier i Greater Than kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 10 112 404.

Det preliminära utfallet visar att 317 718 aktier, motsvarande cirka 47,1 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 8 240 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,2 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen är därmed tecknad till 48,4 procent och emissionsgarantin kommer därmed utnyttjas för resterande 51,6 procent.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 23 januari 2019 och de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 4 februari 2019. Sista dagen för handel med betalda och tecknade aktier (”BTA”) beräknas infalla omkring den 30 januari 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 5 februari 2019.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 24 januari 2019. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i informationsbroschyren. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 24 januari 2019. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

”Jag vill tacka befintliga och nytillkomna aktieägare som deltagit i företrädesemissionen och därigenom visat sitt stöd för Greater Thans verksamhet. Med detta kapitaltillskott kan vi fortsätta vår tillväxtresa och snabbare ta till vara på värdeskapande affärsmöjligheter”, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than.

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, VD
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission (info@mangold.se) är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu

Denna information är sådan information som Greater Than är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:25 CET den 22 januari 2019.