15 May 2018

Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes i dag den 15 maj 2018 på Linnégatan 69 i Stockholm. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman valde Lars Berg, Karin Forseke, Sten Forseke, Roger Karlsson, Tina (Kristina) Thörner och Fredrik Rosencrantz till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseordföranden beslutades utgå med 200 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter med ett prisbasbelopp.

Stämman valde vidare BDO, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm 15 maj 2018

GREATER THAN AB

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, vd Greater Than AB
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 14 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu