3 May 2023

Kommuniké från årsstämma i Greater Than AB

Greater Than logotype on background

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 3 maj 2023. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanserades i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman valde Fredrik Rosencrantz, Karin Forseke, Sten Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Tim Flagg, Clare Melford och Martin Vogl till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Rosencrantz omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseordföranden beslutades utgå med 300 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 150 000 kr.

Stämman valde vidare BDO, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Stockholm 3 maj 2023

GREATER THAN AB

Presskontakt, Greater Than:

PR@greaterthan.eu
+46 855 593 200
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett AI-data analysföretag som förutspår sannolikhet för olyckor och CO2-påverkan per förare i realtid, vilket revolutionerar prissättningen av bilförsäkringar och möjliggör nya affärslösningar för fordonsindustrin, nya mobilitetstjänster och bilflottor.

Bolagets AI har erfarit motsvarande 855 000 manår av verklig körning och har hittills upptäckt över 7 miljarder unika förar-DNA:n: lärande som gör den till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har utsetts på de globala InsurTech100 och AIFinTech100 listorna och har nominerats som “AI Automotive Product of the Year 2021”. Greater Than (GREAT:SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.greaterthan.eu.