27 July 2023

Kallelse till Extra bolagsstämma 2023 i Greater Than AB

Greater Than logotype on background

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till Extra bolagsstämma

Dag och tid: Onsdagen den 30 augusti 2023 kl 9.00

Plats: Greater Than AB, Karlavägen 60, Stockholm

Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i Extra bolagsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 augusti 2023. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i Extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa ägarregistreringen senast den 24 augusti 2023.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i Extra bolagsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i Extra bolagsstämman senast den 24 augusti 2023. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav, samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare. Anmälan skickas med posten till eller per e-post till:

Post till:
Greater Than AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av ny styrelseledamot
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Stämmans avslutande

Val av ny styrelseledamot (punkt 7):

Ägare till ca 68 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår härmed:

 1. att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 8 ledamöter utan suppleanter;
 2. att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Claudia van der Salm till ny styrelseledamot.

Presentation av den nya styrelseledamoten

CLAUDIA VAN DER SALM, F. 1981

Claudia van der Salm, född 1981, Portfolio Manager för Technological Infrastructure på Google DeepMind, ett Google-dotterbolag som utvecklar artificiell intelligens för att främja vetenskapen och gynna mänskligheten. På Google DeepMind sammanlänkar van der Salm hårdvara, mjukvara, data och teknik för att effektivt driva arbetet med att nå Google DeepMinds mission. Hon är också styrelseledamot för Montoux, Nya Zeeland, ett insurtech företag som tillhandahåller nästa generations aktuariella modelleringsplattform för försäkringsbolag, främst inom liv och hälsa. Tidigare har Claudia arbetat på det globala försäkringsbolaget Aegon/Transamerica, där hon fick omfattande internationell erfarenhet, framför allt som Chief Investment Officer och Chief Risk Officer. Claudia brinner för livslångt lärande och att bidrag till en hållbar framtid.

Claudia van der Salm är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning:  BSc & MSc Actuarial Sciences, University of Amsterdam; BSc & MSc Econometrics and Operations Research, University of Groningen

Antal aktier: 0

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att i bolagsordningen införa följande nya bestämmelse:

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen och får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen

Handlingar inför Extra bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 8 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida senast tre veckor för stämman. Angivna handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 12 624 171 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juli 2023

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen

Press contact, Greater Than:
PR@greaterthan.eu
+46 855 593 200
www.greaterthan.eu

About Greater Than

Greater Than is a driving data analytics company that specializes in understanding driver impact on the roads. Through the power of artificial intelligence (AI), Greater Than converts GPS data into driver scores that predict crash probability and climate impact. The scores can be further enhanced with additional intelligence including an analytics dashboard, prevention tool, and summary reports.

Insurance companies, underwriters, fleet solution providers, mobility providers and other owners of GPS data use Greater Than’s analysis to optimize driver risk management, achieve insurance profitability, manage sustainability & ESG reporting, and monetize GPS data. Greater Than (GREAT. ST) is listed on Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB is the Company’s Certified Adviser. Learn more at www.greaterthan.eu.