20 February 2020

Greater Than Bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019 koncernen

» Nettoomsättningen är 3 144 TSEK (4 028 TSEK) för perioden oktober-december.

» Rörelseresultatet är -12 987 TSEK (-5 697 TSEK) för perioden oktober-december.

» Antalet betalande försäkringsavtal som använder vår teknologi är under Q4 2019 226 % fler än Q4 2018.

» De repetitiva intäkterna ökar stadigt medan engångsintäkterna har varit begränsade under kvartalet.

» Kvartalets finansiella resultat och siffror påverkas negativt av nedskrivning av kundfordringar.

Koncernen Oktober- December 2019 (TSEK)

» Nettoomsättning 3 144 (4 028)

» Rörelseresultat -12 987 (-5 697)

» Periodens resultat före skatt -13 658 (-5 761)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -1,30* (-0,61)

Koncernen Januari – December 2019 (TSEK)

» Nettoomsättning 15 064 (13 905)

» Rörelseresultat -29 480 (-18 862)

» Periodens resultat före skatt -30 346 (-19 132)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -2,99* (-2,03)

» Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2019

*  Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden oktober-december 10 520 771 (9 438 244) st. aktier och perioden januari-december 10 158 316 (9 438 244) st. aktier

VD HAR ORDET

Med fokus på långsiktigt global tillväxt har Greater Than under 2019 etablerade samarbete med varumärkesstarka aktörer internationellt.

Under 2019 expanderade vi internationellt och ökade antalet betalande försäkringsavtal som använder teknikplattformen Enerfy med 226 % i jämförelse med motsvarande period år 2018.

Vi har under året och kvartalet som gått haft fortsatt fokus på långsiktig och hållbar affärsutveckling som i förlängningen säkerställer tillväxt och gynnsam lönsamhet. Vi är i en spännande tillväxtfas där vi inlett samarbeten med tunga globala aktörer, vars gemensamma strategi är att utveckla nya affärsmodeller, positionera sig i framkant och vinna nya marknadsandelar genom digitalisering. Som den potenta möjliggöraren av AI baserade tjänster som ger större kostnadskontroll och helt nya affärsinsikter, är vi en bärande länk i värdekedjan. Vårt val att prioritera samarbeten med större världsledande aktörer handlar om ett långsiktigt affärsfokus, där stabil tillväxtpotential och större skalbarhet är nyckelfaktorer. Det får vi genom ökad närvaro med starka varumärken och breddad marknadsetablering på nya internationella marknader.

Med vår AI-baserade teknologi och plattform Enerfy erbjuder vi en världsunik kapacitet att prissätta och förutsäga risk per bil och flotta i realtid och tillhandahåller banbrytande risk- och kostnadsinsikter för biltillverkare, försäkringsbolag och för nya mobilitetslösningar världen över. Efterfrågan av vårt tjänsteutbud och mervärdesskapande innehåll ökar från internationellt starka aktörer och öppnar upp dörrar för bredare expansion med nya inflöden av kunder och slutanvändare på nyckelmarknader.

Vår strategiska etablering i Sydostasien, med kontor i Singapore, har redan skördat frukt. Med förtätade partnerskap med tunga aktörer, såsom försäkringsgiganten Mitsui Sumitomo FC och ComfortDelGro, har vi nu starka varumärken i ryggen i vår fortsatta expansionsstrategi. Vår ambition är att accelerera försäljningen i Asien med stort genomslag. Med starka samarbetspartners är vi mer än väl rustade att etablera oss i fler länder i regionen och accelerera försäljningen över hela Sydostasien.

I slutet av 2019 inledde vi partnerskap med Microsoft. Som en del av Microsofts IP Co-Sell-initiativ får Greater Than en unik möjlighet och tillgång till nya distributionskanaler, kunder och intäkter via Microsofts globala säljteam. Genom partnerskapet med Microsoft och vår enkla prenumerationsmodell möjliggör vi en sömlös integration med kunder över hela världen.

Under 2019 lanserat vi tillsammans med världens största motororganisation FIA, Fédération Internationale de l’Automobile, FIA Smart Driving Challenge, den första globala tävlingen för vardagsbilister i smart och trafiksäker bilkörning. Tävlingen fick under 2019 stort internationellt medialt genomslag och väckte starkt engagemang hos motor- och mobilitetsklubbar som vill nå ut med trafiksäkerhetsinitiativ till sina miljontals medlemmar. Under finalen i Paris i början av december 2019, korades Anders Lindström som världens första smarta bilförare. Säsongen 2020 har just startat och vi ser fram emot ett spännande tävlingsår med många nya deltagare världen över.

Efterfrågan på vår AI-tjänst och dess prissättning av risk är stor men snabbheten i skalning har begränsats av att datainsamlingen hittills skett genom en OBD-enhet i fordonet. Därför var det med extra stolthet som vi i slutet av 2019 kunde meddela att vi inom kort kommer erbjuda en tjänst som inte kräver någon hårdvara i bilen (OBD-fri). Detta är ett starkt bevis på vår unika teknik och vårt lösningsorienterade team, som nu har tagit ett väsentligt steg framåt i målsättning att sälja tjänster i hög volym över hela världen till alla fordon oavsett bränsletyp, tillverkningsår, fordonstyp eller geografisk position.

Sammanfattningsvis är vi nu i en intensiv expansionsfas och mitt i navet av ett etablerat, väloljat och välmående eco-system av ett ökat antal starka och internationellt etablerade samarbetspartners, starka varumärken och leverantörer. Tillsammans har vi lagt grunden för nästa fas av expansiv utveckling.

De närmaste kvartalen håller vi fortsatt högt tempo med starkt fokus på sjösättning och lansering i samarbeten med kända varumärken globalt.

Vi och våra partners drivs av visionen att etablera effektiv AI teknologi i traditionella branscher, öppna upp för nya affärsmodeller som skapar positiva användarupplevelse men framför allt, ger våra kunder ökad lönsamhet i försäkringsportföljen. En vision som i alla avseenden gynnar vår miljö och samtidigt bidrar till en ökad trafiksäkerhet och miljömedvetenhet hos varje enskild bilförare. Ett arbete jag är stolt över att vi som team på Greater Than brinner för, driver och levererar varje dag.

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

Stockholm den 20 februari 2020

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

» I slutet av december fick Greater Than IP Co-Sell status i Microsofts partnerprogram. Genom Microsofts IP Co-Sell-partnerskap får Greater Than unik möjlighet och tillgång till nya kunder och snabbare intäkter genom Azure Marketplace; Microsofts molnlager och via deras globala säljteam. Det strategiska partnerskapet med Microsoft erbjuder helt sömlös integration med nya kunder över hela världen.

» I december tillkännagav Greater Than att företaget under våren 2020 sannolikt kommer att lansera en OBD-fri lösning av företagets digitala försäkringslösning Enerfy på den globala marknaden. Lösningen kommer att bli tillgänglig för alla bilar med blåtandssystem, vilket betyder att våra kunder inte behöver klicka in en OBD-enhet i bilen. Den OBD-fria lösning bygger på högkänslig spårbarhet i appen.

» Under december tecknade Greater Than samarbetsavtal med den franska motorklubben ACA, Automobile Club Association med 1,5 miljoner medlemmar.  Syftet är att engagera organisationer och vardagsbilister att delta i FIA SDC och gynna den övergripande trafiksäkerheten samt bidra till att minska koldioxidutsläppen i Frankrike.

» I december gick finalen av FIA Smart Driving Challenge av i Paris. Under finalen deltog 8 finalister från Frankrike, Singapore, Storbritannien, Sverige och Quatar. Vinnaren, svensken Anders Lindström, medlem i Kungliga Automobil Klubben (KAK) fick ta emot sitt pris av FIA: s vice ordförande för bilmobilitet och turism, Thierry Willemark och FIA förarnas ”kommissionspresident”, tillika FIA-världsmästerskapsvinnaren Tom Kristensen. Finalen i Paris fick stort genomslag i media.

» Under fjärde kvartalet inledde Greater Than samarbete med den FIA anslutna bilorganisationen AA på Nya Zeeland med målsättning att erbjuda Enerfy till alla AA:s anslutna fordonsflottor.

» I november 2019 blev Greater Than del av Mission Innovation 100 listan av globala innovativa lösningar för ren energi. Det globala initiativet Mission Innovation består av 24 länder och Europeiska kommissionen.  Listan syftar till att hjälpa offentliga och privata investerare att hitta den teknik som har störst potential för att ta itu med klimatförändringarna och begränsa global temperaturökning till 1,5 grader Celsius.

» Under oktober 2019 utsåg FinTech Global Greater Than som ett Insurtech 100 bolag. Listan utnämner världens 100 mest innovativa Insurtech-företag. Insurtech 100 listan hjälper ledande befattningshavare att utvärdera de digitala försäkringsmodeller som har starkast marknadspotential och sannolikt kommer att lyckas med en varaktig inverkan på branschen i stort.

» Greater Than genomförde under Q4 en riktad nyemission till ett fåtal investerare, Carn Capital, Lan Invest och Keel Capital. Genom nyemissionen tillförs bolaget ca 27 miljoner kronor före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen omfattar 408 367 aktier till en teckningskurs om 66 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka 4,8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 45 handelsdagarna. Antalet aktier ökade från 10 112 404 aktier till 10 520

771 aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,9 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier efter nyemissionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Greater Than har blivit tilldelad det i USA välrenommerade CCBJ Business Achievement Award från Environmental Business Journal. Bolaget lyfts fram för dess tillväxt och innovation.

 

För mer information, kontakta:
Eva Voors, PR och Kommunikationsansvarig
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 15:05 CET.

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu