8 October 2019

Greater Than AB genomför riktad nyemission – tillförs cirka 27 miljoner kronor före emissionskostnader

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen för Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 27 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till ett fåtal investerare, Carn Capital, Lan Invest och Keel Capital. Den riktade nyemissionen omfattar 408 367 aktier till en teckningskurs om 66 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka 4,8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 45 handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 27 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Vi är mycket glada över det intresse investerare visar för Greater Than. Den riktade nyemissionen stärker kassan och skapar förutsättningar för att ytterligare accelerera vår tillväxtresa och snabbare ta till vara på värdeskapande affärsmöjligheter, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than.

Nyemissionen omfattar totalt 408 367 aktier till en teckningskurs om 66 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 27 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 4,8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 45 handelsdagarna.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare institutionella investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att accelerera tillväxten och tillvarata nya affärsmöjligheter. Emissionslikviden kommer främst att användas till investeringar i tillväxt och för att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten.

Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 408 367 aktier, från 10 112 404 aktier, till 10 520 771 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 40 837 kronor, från cirka 1 011 240 kronor, till cirka 1 052 077 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,9 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier efter nyemissionen.

Rådgivare
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Bird & Bird har varit legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Greater Than.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Greater Than har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail:liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Viktig information

Denna information är sådan information som Greater Than AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 20.20 CEST den 8 oktober 2019.

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser,+46(0)8-528 00 399, info@fnca.sewww.greaterthan.eu.