23 February 2023

Bokslutskommuniké 2022

 

Pattern background with Greater Than logo

Koncernen oktober – december 2022

 • Nettoomsättning* 4 534 (1 329) +241%
 • Rörelseresultat -15 606 (-11 675)
 • Periodens resultat före skatt -14 990 (-12 338)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,22** (-0,98)

Koncernen januari – december 2022 (TSEK)

 • Nettoomsättning* 13 260 (4 326) +206%
 • Rörelseresultat -57 706 (-28 973)
 • Periodens resultat före skatt -55 942 (-29 660)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -4,56** (-2,37)

*Intäkter från Enerfy Global, EIC, Customer R&D har klassats om till övriga rörelseintäkter

**Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden januari-decem­ber 12 624 171st aktier

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 241% mot samma period föregående år. Vi ser att intresset för våra produkter ökar på marknaden.
 • Antal uppkopplade enheter som använder vår teknologi har under Q4 2022 ökat med över 600% mot Q4 2021.
 • Det negativa rörelseresultatet ökade jämfört med förra året drivet av framför allt ökade personalkostnader. Jämfört med Q3 2022 har bolagets personalkostnader ökat svagt som en följd av säsongsmässiga bokföringseffekter.
 • Bolaget har under det fjärde kvartalet arbetat med att fo­kusera verksamheten ytterligare, vilket resulterat i en minsk­ning av kostnadsmassan som väntas ge effekt från Q1 2023. Bolaget är välpositionerat för en kostnadseffektiv tillväxt.

VD har ordet

Passionen i vårt team och dess engagemang att stödja våra kunder har bidragit till att vår affärsverksamhet har gått från klarhet till klarhet, vilket tydligt visas då vi år 2022 ökade antalet betalande användare med över 600%. Ge­nom att fokusera våra insatser på att lösa våra kunders problem har vi stadigt etablerat vår plats på marknaden och vi är nu i en stark position för att kunna öka tillväxten genom vår befintliga kundportfölj.

Vi förstår samtidigt att det är en utmanande tid för tek­nikföretag, vilket vi tar på stort allvar. Så, sedan hösten 2022, har vi genom vår produktstrategi koncentrerat oss på kunder med uppkopplade data, stora kundvolymer och hög distributionskapacitet. Genom att skapa otroligt framgångsrika relationer med våra kunder och hjälpa dem att övervinna de utmaningar de står inför ökar vi våra kunders förtroenden och lönsamhet och säkerställer i sin tur en stabil grund för vår egen kostnadseffektiva tillväxt.

Effekten av detta ser vi bland annat i vårt nya partnerskap med Solerabolaget eDriving, en marknadsledande glo­bal aktör med digitalt produktutbud för fordonsflottor som integrerat vår EcoScore i sin nyckelprodukt och lanserat detta globalt. Ett ytterligare starkt kundcase och bevis på vår position i marknaden är vårt partner­skap med ABAX, där vi med en digital spelare på kort tid onboardat stora volymer data för ett skräddarsytt försäkringserbjudande som nu finns på marknaden.

En avgörande framgångsfaktor för oss, och en väldigt stark konkurrensfördel, är att oavsett om det är upp­kopplad data från exempelvis eDriving för ett Eco- Score, eller från ABAX för ett försäkringserbjudande, så är det i grund och botten samma go-to-market strategi för oss. Vilket också gör oss väldigt flexibla och snabba att arbeta med.

Med vår strategi, position i marknaden och de utma­ningar som råder i världsläget har vi anpassat vår verk­samhet för en mer kostnadseffektiv tillväxt framgent.

Inför 2023 är vi väl positionerade och har en fortsatt stark förmåga att leverera på vår strategi.

Liselott Johansson, VD, Greater Than

Stockholm 2023-02-23Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-23 09:55 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett AI-data analysföretag som förutspår sannolikhet för olyckor och CO2-påverkan per förare i realtid, vilket revolutionerar prissättningen av bilförsäkringar och möjliggör nya affärslösningar för fordonsindustrin, nya mobilitetstjänster och bilflottor.

Bolagets AI har erfarit motsvarande 855 000 manår av verklig körning och har hittills upptäckt över 7 miljarder unika förar-DNA:n: lärande som gör den till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har utsetts på de globala InsurTech100 och AIFinTech100 listorna och har nominerats som “AI Automotive Product of the Year 2021”. Greater Than (GREAT:SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.greaterthan.eu.