18 January 2016

Beslutar om nyemission

Greater Than offentliggör företrädesemission om ca 7,7 MSEK, säkerställd genom teckningsförbindelser till 62 procent, motsvarande 4,75 MSEK.

Sammanfattning

  • Med stöd av bemyndigande från årsstämma 2015 beslutade styrelsen i Greater Than AB (publ) (”Greater Than” eller ”Bolaget”) den 18 januari 2016 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om ca 7,7 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).
  • Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till ca 62 procent, motsvarande ett belopp om 4,75 MSEK.
  • Den som är antecknad som aktieägare i Greater Than på avstämningsdagen den 25 januari 2016 erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.
  • Teckningskurs i Företrädesemissionen är 8 SEK per aktie.
  • Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 95 826,70 SEK, till högst 734 671,70 SEK, genom emission av högst 958 267 aktier.
  • Handel med teckningsrätter sker från 27 januari 2016 – 8 februari 2016.
  • Teckningsperioden löper från och med den 27 januari 2016 – 10 februari 2016.

Bakgrund och motiv

Greater Than utvecklar digitala tjänster för bilister som gör bilkörning billigare, miljövänligare och enklare. Bolaget lanserade i början av 2015 tjänstepaketet Enerfy Driving som bygger på Bolagets egenutvecklade algoritmer som skapar ett digitalt ”DNA”, unikt för varje förare. Enerfy Driving kan, i realtid, bedöma hur energi- och trafiksäkert vi kör våra bilar. Effekterna av systemets bedömning bidrar bl.a. till mindre miljöpåverkan, säkrare körning, sänkt bränsleförbrukning och inte minst bättre koll på användarens bil och körningar.

Teknologin bakom Bolagets produkt Enerfy Driving har öppnat upp för en ny affärsmodell, en bilförsäkring, Enerfy Car Insurance, som baseras på hur bilen i praktiken används en s.k. ”pay as you drive”-princip. I samarbete med en extern försäkringsgivare planerar Bolaget att lansera Enerfy Car Insurance på marknaden under 2016.

Greater Than avser att via Företrädesemissionen anskaffa kapital för att finansiera huvuddelen av en pilotlansering av Enerfy Car Insurance, vilket till stor del innefattar försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Villkor och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen för Greater Than beslutade den 18 januari 2016 om att genomföra en nyemission av högst 958 267 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015. Den som på avstämningsdagen den 25 januari 2016 är registrerad som aktieägare i Greater Than erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 8 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 7,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 62 procent via teckningsförbindelser, motsvarande 4,75 MSEK (för mer information, se nedan).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

20 januari                                      Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

21 januari                                      Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive teckningsrätt

22 januari                                      Bolagets aktie handlas exklusive teckningsrätt

25 januari                                      Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

27 januari – 10 februari           Teckningsperiod

27 januari – 8 februari              Handel med teckningsrätter på Aktietorget

27 januari –                                   Handel med BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 27 januari 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Registrering beräknas ske vecka 8 eller 9, 2016.

15 februari                                   Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Teckningsförbindelser

I samband med företrädesemissionen har Greater Than erhållit teckningsförbindelser från Bolagets huvudaktieägare, Sten Forseke, Karin Forseke och Peter A. Jörgensen samt ScanForce Holding AB. Teckningsförbindelserna uppgår till sammanlagt 4,75 MSEK, motsvarande ca 62 procent av Företrädesemissionen. Betalning för aktier tecknade enligt teckningsförbindelserna kommer att erläggas genom kvittning av huvudaktieägarnas fordringar mot Bolaget.

Rådgivare

Legal rådgivare till Bolaget är Hamilton Advokatbyrå AB.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Greater Than. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Greater Than kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 20 januari 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar styrelsen i Greater Thans aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058

liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu

www.enerfy.se

OM GREATER THAN

Greater Than drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och beteenden, därför har vi lyckats utveckla ett helt nytt angreppssätt att analysera Big Data och med över 10-års forskning och utveckling och praktisk erfarenhet, har Bolaget idag förmodligen världens bästa system för att i realtid mäta hur energi- och trafiksäkert vi kör. Baserat på den teknologin utvinner Enerfy information som ger den vanlige konsumenten ett konkret värde. På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull Connected Car-lösning som satt ribban för branschen. Greater Than handlas på Aktietorget.