Privacy Policy

GREATER THAN AB HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Greater Than AB ger ut produkten Enerfy, som ingår som en del i denna policy.

Allmänt
Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter,
vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med samt dina rättigheter i förhållande till dina
personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För behandlingen av dina personuppgifter är Greater Than AB (org. nr 556965-2885),
personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett
säkert sätt och enligt gällande lagar och regler. De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i
enlighet med GDPR och de ger dig som kund ett lagstadgat skydd kring hur vi får behandla dina
personuppgifter.

Greater Than inhämtar, bearbetar och utlämnar de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi
ska kunna administrera tjänsten, tillgodose de önskemål du har som kund och i övrigt fullgöra vårt avtal
med dig som kund. Personuppgifterna som vi inhämtar och behandlar kommer att hanteras i
överensstämmelse med personuppgiftslagen och denna policy.

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.
Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men även uppgifter som
IP-adress, bilens VIN-nummer och i vissa omständigheter även ditt körmönster (exempelvis fartökningar,
fartsänkningar och G-krafter) din kartposition samt om ditt användarbeteende vid nyttjande av tjänsten
kan utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter
såsom insamling, analysering, registrering och lagring.

Hur vi hämtar din information
Vanligtvis inhämtas uppgifter direkt från dig som kund, vilket inkluderar personuppgifter som genereras
genom ditt användande av våra tjänster, men vi kan från tid till annan ta emot, komplettera och behandla
personuppgifter från andra källor som exempelvis myndigheters register eller andra privata och offentliga
register såsom Transportstyrelsen, Bilvision, samarbetspartners, annonsnätverk, tillhandahållare av
mätverktyg eller andra parter som hjälper oss att förstå användaraktiviteten, dina preferenser eller för att
förbättra och personifiera tjänsten. Vi kan även komma att spela in eller dokumentera på annat sätt vår
kommunikation med dig för att få information gällande hur du som kunder upplever och använder våra
tjänster, när du exempelvis talar med en medarbetare på kundservice.

Så använder vi informationen
Vi kommer att behandla din information för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och
bilens registreringsnummer för att kunna beräkna priset på din bilförsäkring vid förfrågan över internet.
Med hjälp av personnumret och registreringsnumret hämtar vi exempelvis uppgifter om var du är bosatt
(län, kommun, församling), telefonnummer, om du är äldre än 18 år och om du har körkort, fordons- och
besiktningsuppgifter. Vi kan även komma att kontrollera om du har några betalningsanmärkningar samt
göra en kreditprövning.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som
kund vilket innefattar: tillhandahålla tjänsten, säkerställa kundkännedom, försäkringsansökan,
försäkringsavtal, riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling, riskhantering,
statistiksammanställning, vid skadeärende, personifiera samt förbättra din upplevelse av tjänsten, skicka
notifieringar och meddelanden till dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller epost),
marknadsföra våra produkter och tjänster, informera dig om uppdateringar av tjänsten och villkor,
förbättra och utveckla tjänsten samt nya tjänster och produkter samt analysera din användning av
tjänsten, säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, förhindra användning av tjänsten i strid med
användarvillkoren för tjänsten, förebygga och utreda missbruk av tjänsten och fullgöra förpliktelser enligt
lag.

Tjänsten registrerar uppgifter om ditt körbeteende i syfte att genom automatiserade beslut bedöma om
du har en smart körstil. Automatiserade beslut innebär att vi fattar beslut utan någon manuell påverkan,
exempelvis fastställer vi din körsträcka och ditt körbeteende automatiskt. Denna information kan sedan
ligga till grund för bestämmandet av din försäkringspremie. Du har alltid rätt att kontakta oss för en
personlig omprövning om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

Personuppgifterna kan komma att behandlas och lämnas ut till samarbetspartners för att vi ska kunna
fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare, skadereglering, marknadsföring, försäkringsförmedlare och
till andra bolag inom koncernen.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges
i denna integritetspolicy om vi inte är skyldiga enligt lag att göra det till följd av ett krav från myndighet,
domstolsbeslut eller om vi har fått ditt särskilda medgivande till ett sådant utlämnande. Vi överför aldrig
personuppgifter avseende kunder som har sin hemvist inom EU till länder utanför EU.

Samtycke
Genom att acceptera de aktuella villkoren för tjänsten samtycker du till att behandling av dina
personuppgifter sker i enlighet med denna policy.

Så länge lagras dina uppgifter
Ett grundläggande krav med GDPR är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för
att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter får dock bevaras för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid. Insamlade personuppgifter kan komma att
användas för forskning om trafiksäkerhet och för utveckling av Greater Thans arbete. Dina
personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföringsändamål upp till ett år efter det att
kundförhållandet har upphört. Du har rätt att meddela oss om du inte vill att dina personuppgifter ska
användas för direktmarknadsföring, det gör du genom att kontakta oss på info@greaterthan.eu
.
Dina rättigheter samt kontakt
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar samt att få ett utdrag.
Du har även rätt att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. För det fall
vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter kan uppgifterna enbart blockeras. Du har dessutom rätt att
begära att dina personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag. Du hanterar dina personuppgifter
enkelt under menyn inställningar i appen.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar eller uppdateringar i vår integritetspolicy. Genom att du fortsätter att
använda vår tjänst innebär detta att du accepterar uppdateringarna. Den senaste versionen av denna
policy finns tillgänglig på via vår webbplats: www.enerfy.se
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss:

Greater Than AB
Karlavägen 58
114 49
Stockholm
E-postadress: info@greaterthan.eu
Senast uppdaterad: 22 maj 2018.