17 May 2016

Sammandrag av kvartalsredogörelsen 2016-01-01 till 2016-03-31

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

3 månader, 2016-01-01 till 2016-03-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 881 (1300)

Rörelseintäkter: 1 345 (1 651)

Resultat efter skatt: – 2 787 (-2 514)

Resultat per aktie efter skatt*: – 0,37 (-0,39)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 363 (496)

Resultat efter skatt: – 2 475 (-2 382)

12 månader, 2015-01-01 till 2015-12-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 4 367

Rörelseintäkter: 5 721

Resultat efter skatt: – 10 662

Resultat per aktie efter skatt*: – 1,67

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 1 843

Resultat efter skatt: – 9 383

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period förra året

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 7 490 456 aktier 2016-03-31. Bolaget hade 2015-12-31, 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. Koncernredovisning har upprättats från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).

INTERVJU MED VD

Hur skulle du beskriva din känsla i dagsläget?

Jag känner mig både bestämd och passionerad av att vara med och förändra samt digitalisera bilförsäkringsvärlden. Det tar längre tid än väntat men samtidigt är vi något stort på spåren.

Vad är den största utmaningen med att försöka förändra en hel värld, i det här fallet bilförsäkringsvärlden?

Just nu ligger vår utmaning i att välja rätt partner på försäkringssidan. Sedan är vår ”Go to market-plan” en annan spännande utmaning, men där börjar det se riktigt intressant ut.

Välja partner, kan du utveckla det lite?

I takt med att vi går framåt, ser vi att vår produkt ligger mer rätt i tiden än av vad vi ursprungligen trodde och med det ökar våra ambitioner.

Vad menar du med höjda ambitioner?

När vi ser att produkten har större och bredare potential än vad vi först trodde, vill vi ta tillvara på den potentialen som produkten besitter. Vi vill helt enkelt göra den mer omfattande och med det ökar kraven på våra potentiella försäkringsgivare.

Berätta lite om hur 2016 års inledning, både positivt och negativt?

Till det positiva här är att produkten väcker stort intresse. Vi har ett väldigt spännande år framför oss och det är något jag ser fram emot med glädje. Vi har också insett under årets början att det kommer att ta tid att komma ut på marknaden då det kommer att ta längre tid än väntat att få en bra och passande försäkringspartner.

Du nämner att det kommer ta längre tid än väntat, när lanserar ni försäkringen?

Det vet bara jag, av taktiska skäl väljer jag att hålla det för mig själv ett tag till. Det jag dock kan säga i dagsläget är att när försäkringen väl lanseras så kommer den att bli riktigt bra!

Slutligen innan du får gå, vad ska du göra i sommar?

Jag ska njuta av solen och värmen, men också ägna större delen av tiden åt vår lanseringsplan av framtidens bilförsäkring.

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

2016-05-17

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Greater Thans nyemission om ca 7,7 MSEK tecknades till 147 procent. Företrädesemissionen om cirka 7,7

MSEK, 958 266 aktier, i Greater Than AB för vilken teckningsperioden avslutades den 10 februari 2016

övertecknades. Styrelsen har därmed beslutat att till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen om 143 740 aktier

motsvarande cirka 1,1 MSEK. Emissionslikviden uppgår därmed till sammanlagt cirka 8,8 MSEK före

emissionskostnader varav 4,75 MSEK betalats genom kvittning. Emissionsutgifter hittills är ca 0,8 MSEK.

2016-03-02 registrerades att bolaget har 7 490 456 aktier.

Extra bolagsstämma valde styrelseledamöterna Lars Berg och Karin Forseke för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg valdes till styrelsens ordförande. Lars Berg har bl.a. mångårig erfarenhet från arbete inom telekomindustrin, både nationellt och internationellt, och Karin Forseke har bl.a. mångårig arbetslivserfarenhet från finansmarknaderna i USA och England. De nya styrelseledamöterna kommer att tillföra Bolaget kompetens och erfarenhet som Bolaget bedömer vara av stort värde för Bolagets satsning på att etablera sig globalt inom försäljning av smarta bilförsäkringar.

Greater Than har växt ur sina tidigare kontorslokaler och flyttat till Karlavägen 58.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

VD KOMMENTARER PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Bolaget har under första kvartalet tillförts totalt ca 8,8 MSEK. Av dessa har ca 7,7 MSEK tillförts genom nyemission och 1,1 MSEK genom övertilldelningsoption. Inkomna emissionsutgifterna hittills är ca 0,8 MSEK.

Under Q4 2015 så fick bolaget ca 4,7 MSEK i stöd från Energimyndigheten. Belopp om 3 MSEK har bolaget mottagit men ytterligare ca 1,7 MSEK har bolaget möjlighet att mottaga när projektet har nått vissa mål, vilket beräknas ske under Q2.

Koncernens nettoomsättning är lägre för 2016 i jämförelsevis med Q4 då försäljningen påverkades av julklappshandeln. Nettoomsättning är även lägre än 2015 då vi sålde en större volym till återförsäljare som etablerades under 2015.

PRINCIPER FÖR KVARTALSREDOGÖRELSENS UPPRÄTTANDE

Greater Than AB har till tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet med villkoren för listning på AktieTorget.

Moderbolaget

Apportemission vid bolagets bildande redovisas till verkligt värde.

Koncern

Eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess svenska dotterbolag Greater Than Svenska AB har förvärvats av Greater Than AB och utgör ett rörelseförvärv mellan bolagen under samma bestämmande inflytande upprättas koncernredovisning på historiska värden.

UTESTÅENDE AKTIER

Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget. Totala antalet aktier och röster i Greater Than AB uppgår till 7 490 456 aktier vid tidpunkten 2016-03-31.

Bolaget innehar inte några egna aktier.

GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsredogörelsen har inte granskats av bolagets revisor. Verkställande direktör försäkrar att kvartalsredogörelsen ger en rättvis översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

INFORMATIONSKALENDER

Årsstämma                                                      17 maj 2016

Halvårsrapport                                         17 augusti 2016

Kvartalsredogörelse Q3                    21 november 2016

Bokslutskommuniké                              22 februari 2017

AVLÄMNANDE AV KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR Q1 2016

Stockholm, 17 maj 2016

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande

Karin Forseke, Styrelseledamot

Sten Forseke, Styrelseledamot

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande Direktör,

Tel: +46 706 542 058

E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.euwww.enerfy.se