17 May 2017

KVARTALSREDOGÖRELSE Q1 2017 – GREATER THAN AB

RÄKENSKAP I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 – JANUARI – MARS 2017

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 1104 (881)

Periodens resultat efter skatt: -2 702 (-2 787)

Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,33 (0,37)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 525 (363)

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: -2 538 (2 475)

VD HAR ORDET

Nu revolutionerar vi ett förlegat system.

Nu har vi, ihop med Moderna Försäkringar lanserat världens första digitala, individuellt prissatta bilförsäkring.  Jag är oerhört stolt över mitt team och alla inblandade på Moderna – tillsammans kommer vi att revolutionera hela försäkringsvärlden, spelplanen kommer att förändras. Revolutionen är inte bara min entrepreneuriella förhoppning utan ett faktum som både McKinsey och Bain förutspår. Förändringen drivs av några globala trender som dessutom påskyndas av att de sammanfaller, nämligen;

Digitaliseringen – medan traditionella försäkringsbolag använder digitaliseringen att förbättra befintliga processer har vi använt ny teknik för att bygga en helt ny affärsmodell. Konkret med Enerfy, betyder det att kunden inte längre behöver betala för något som den inte använder. Nu betalar man bara för sin egna körda kilometer.

Artificiell Intelligens – robotar tar över beslutsfattandet i flera komplexa processer, inom alla industrier. Inom försäkringsbranschen är ett exempel på en komplex process att prissätta risk. För oss betyder det att 12 års R&D har gett oss en teknologi som prissätter risk på bilkörning, i realtid. Konkret med Enerfy, betyder det att kunden inte längre behöver betala för andra bilisters slarv, som man tvingas göra med rådande kollektiva riskdelningsmodell. Nu behöver kunden bara dela på kostnaderna för risken, med likasinnade bilister. Ju lägre risk desto lägre premie och omvänt, nu gynnas man av att köra smartare.

Klimathotet – biltillverkare, myndigheter och andra organisationer kämpar med näbbar och klor för att minska utsläppen från Europas största utsläppsproblem, transporter. När alla andra söker nya lösningar är det ohållbart med ett försäkringssystem som strävar bakåt. Ett system som sätter det egna bästa före klimatet är helt enkelt förlegat. Konkret med Enerfy, betyder det att kunden får 100% rabatt på den rörliga premien om bilens ställs hemma och upp till 75% rabatt om man kör säkrare/miljövänligare. En lägre kostnad som kunden får direkt efter varje biltur.

Konsumenterna – den viktigaste och mest pådrivande trenden är konsumenten. Den moderna konsumenten accepterar inte längre att bli uppbunden årsvis, med kontrakt som på telefonsförsäljarmanér, förlängs automatisk om det inte sägs upp. Konsumenterna är trötta på att betala för andras slarv. Dessutom kräver kunderna transparens och möjlighet att påverka. Att betala ett fast pris för något man eventuell ska använda är helt enkelt förlegat och tillhör stenåldern. När ett sådant system dessutom inverkar menligt på klimatet, så påskyndar det revolutionen. Konkret med Enerfy, betyder det att kunden får 100% möjlighet att påverka sin premie, transparens och möjlighet att bidra till ett bättre klimat.

Så vi har all anledning att se framtiden an med tillförsikt, konsumenterna kräver billigare, bättre och modernare lösningar. Förutom responsen från kunder så visar den undersökning som GFK Norm gjorde för vår räkning att 85% av svenska bilister skulle förändra körstilen om det fick incitament.

Lanseringen – bättre än förväntat. 

Nu har vi bara några veckors statistik från försäljningen och det tar lång tid att bygga ett nytt varumärke. Men all KPI:er har överträffat både budget och förväntningar, det ser helt enkelt mycket lovande ut. Vi ser att intresset för tjänsten är större än förväntat. Fler än vanligt svarar på våra kundenkäter och 62% ger Enerfy – försäkring med Moderna, betyget 10, på en skala 1-10, där 10 betyder att jag kommer att köpa när min gamla försäkring väl löper ut. Den viktigaste KPI:en, konverteringsprocenten, från besökare till kund, ligger 50% högre än budget. Summa summarum så ser det uppmuntrande ut men Rom byggdes inte på en dag och mycket arbete återstår innan försäljningen gör större intryck på omsättning.

Med det sagt ser jag fram mot att bygga på det momentum vi skaffat oss och dessutom lansera fler produkter på fler marknader.

Häng på och följ vår spännande resa.

Stockholm den 17 maj 2017

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

» Greater Than lanserade tillsammans med Moderna Försäkringar en ny individuell bilförsäkring – för de som kör lite mindre eller lite bättre. Det är Sveriges första bilförsäkring, helt anpassad efter förarens sätt att köra och körsträcka. Nu har bilägaren information om sin försäkring i telefonen och full insyn i vad varje enskild resa kostar. Försäkringen utgår från biltyp, antal körda mil, hur man kör och är helt oberoende av traditionella faktorer som ålder och hur länge man haft körkort.

» Greater Than AB fick en pre-order på 500 enheter som ger ett ordervärde på över 300 000 SEK.

» Greater Than blev godkänt för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 17 mars 2017.

» Bolaget genomförde en spridningsemission med lyckat resultat som tillförde bolaget ca 300 investerare, vilket innebär att antalet aktieägare ökade med 110%. Greater Than erhöll ca 5 600 000kr i emissionslikvid före emissionskostnader och 408 100 aktier tecknades.

» Liselott Johansson, bolagets vd, var under januari inbjuden med Energimyndigheten att genomföra presentationer i San Fransisco på Cleantech conference.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Greater Than fick äran att prisas som ett Climate Solver-bolag 2017. Climate Solver är Världsnaturfonden WWF.s globala hållbarhetsutmärkelse som ska hjälpa gröna innovationer att nå en internationell marknad. Greater Than tog emot priset i Helsingfors, Finland i mitten av maj, 2017.”

» Greater Than blev utvald som ett av 50 svenska bolag att använda Energimyndighetens och Business Swedens företagshubbar för cleantech-företag i San Francisco och London. I San Francisco var bolagets vd, Liselott Johansson, med och invigde hubben tillsammans med Energimyndigheten, klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin och 3 andra valda bolag.

» Bolagets grundare och styrelseledamot, Sten Forseke, var inbjuden på Europas största konferens och event gällande uppkopplade bilförsäkringar Automotive Connected Car Insurance Europe 2017 i London tillsammans med Moderna Försäkringar.

» Greater Than höll i ett event i Malmö tillsammans med Moderna Försäkringar för DIF (Djurgårdens Idrottsförening) med test och pröva-på-aktiviteter gällande bilförsäkringen.

» Bolaget publicerade en debattartikel i Dagens industri tillsammans med Världsnaturfonden WWF, FORES/2030-sekretariatet och Energimyndigheten.

» Greater Than genomförde en marknadsundersökning tillsammans med GFK NORM som bland annat visade på att ungdomar är positivt inställda på att ändra sitt sätt att köra om de hade en bilförsäkring som gynnade ett sådant beteende.

» Greater Than blev utsedda som ett av topp 10 cleantech-bolag i Skandinavien av Cleantech Scandinavia som presenterades under Cleantech Capital Day i Oslo i början av april.

VD KOMMENTERAR PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTERN

Nettoomsättningen har ökat med 25% i jämförelse med samma period förra året. Ökningen härrör bland annat från en förbeställning lagt av ett försäkringsbolag utanför Sverige, på Enerfy-försäkringslösning.

I takt med att försäljningen av försäkringstjänsten ökar kommer även Bolagets repetitiva intäkter öka. Eftersom Bolaget huvudsakligen fakturerar försäkringstjänsten i efterskott och att det i dagsläget är svårt att bedöma både försäljningsutveckling och hur mycket våra kunder kommer att köra, gör vi bedömningen att ökningen kommer att ske i en långsam takt. Bolaget intäkter under året från Dotterdotterbolaget där tjänsten LeanHaualage säljs, kommer under året att minska, i takt med att den tjänsten fasas ut.

Bolagets kostnader kommer stiga i och med ökade sälj- och marknadsföringsinsatser på Enerfy försäkringstjänst. I takt med att försäljningen ökar kommer Bolaget anställa mer personal och satsa mer på marknadsföring.

Bolaget har genomfört en spridningsemission efter periodens utgång som kommer tillföra ca 5 600 000 kronor i likvid före emissionskostnader.

BOLAGET CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser. Tel: 08-503 015 50, e-mail: info@mangold.se.

GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsredogörelse Q1 2017 har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

Kvartalsredogörelse Q1                        17 maj 2017

Årsstämma                                         17 maj 2017

Halvårsrapport                               23 augusti 2017

Kvartalsredogörelse Q3                24 november 2017

Bokslutskommuniké                        23 februari 2018

AVLÄMNANDE AV KVARTALSREDOGÖRELSE Q1 2017

Stockholm, 17 maj 2017

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande

Karin Forseke, Styrelseledamot

Sten Forseke, Styrelseledamot

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se