22 December 2021

Kommuniké från Extra bolagsstämman i Greater Than AB

Extra bolagsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 22 december 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Extra bolagsstämman fattade beslut enligt följande:

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande

Extra bolagsstämman valde tre nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Johan Bendz, Tim Flagg och Clare Melford. Styrelsen består därefter av totalt 7 styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Bolagsstämman valde vidare Fredrik Rosencrantz till ny styrelseordförande som därmed ersätter nuvarande styrelseordförande Lars Berg som har undanbett sig omval och som avgår från styrelsen och uppdraget som styrelseordförande.

Fastställelse av nya styrelsearvoden

Den extra bolagsstämman beslutade att arvode till styrelseledamot föreslås utgå med 150 000 SEK per år till de styrelsemedlemmar som inte är anställda i Bolaget och till styrelseordföranden utgår arvode om 300 000 SEK per år från dagens extra bolagsstämma intill slutet av nästa årsstämma. Arvodena fördelas över 12 månader.

Riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade enhälligt om att utge högst 540 000 st. teckningsoptioner fördelat på serie 2021/2025:A1, 2021/2026:A2, 2021/2027:A3, 2021/2025:B1, 2021/2026:B2, 2021/2027:B3 till nyckelpersoner i Bolaget. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med totalt och högst 54 000 kr.

Stockholm 22 december 2021

GREATER THAN AB

För mer information, vänligen kontakta:

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB
Greater Than är ett analysföretag som med AI i realtid estimerar CO2-påverkan och sannolikheten för en förare att vara med om en bilolycka, vilket revolutionerar prissättning av försäkringar och möjliggör nya affärslösningar för den mobila delningsekonomin.

Vår AI har erfarenhet som motsvarar 855 000 manår av verklig körning och har hittills upptäckt över 7 miljarder olika sätt att köra bil på. En inlärning som gör den till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har utnämnts i kategorin årets AI-produkt/tjänst av Informa Tech Automotive Awards 2021 och är med på den globala InsurTech 100-listan 2021. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.