12 May 2021

Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 12 maj 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman omvalde Lars Berg, Karin Forseke, Sten Forseke, Tina (Kristina) Thörner och Fredrik Rosencrantz till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseordföranden beslutades utgå med 200 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med ett prisbasbelopp.

Stämman valde vidare BDO, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Stockholm 12 maj 2021

GREATER THAN AB

För mer information, vänligen kontakta:

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

För mer information, kontakta:
Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zürich, MSIG, MS First Capital och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.