17 May 2017

Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 17 maj 2017 på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Berg, Karin Forseke, Sten Forseke, Roger Karlsson och Tina (Kristina) Thörner för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseordföranden beslutades utgå med 200 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter med ett prisbasbelopp.

Stämman valde vidare PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet sedvanlig justering.

Stockholm 17 maj 2017

GREATER THAN AB

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu www.enerfy.se

Om Greater Than

Greater Than har, med över 12 års erfarenhet av uppkopplade bilar, analyserat flera miljarder kilometer av live data från bilister i över 17 länder. Baserat på den kunskapen har vi utvecklat tjänster som gör bilkörning billigare, miljövänligare och säkrare. Greater Thans teknologi bygger på avancerad teknik för upplärning av algoritmer, som tränas baserat på miljontals automatiserade beslut, varje dag. Med den kompetensen bedömer och prissätter vi risk i realtid, för att erbjuda bilister en försäkring som är lika för alla och inte kostar för mer än hur långt och säkert man kör.