17 May 2016

Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB 2016-05-17

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 17 maj 2016 på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse och revisor m m

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Berg, Karin Forseke, Sten Forseke, Roger Karlsson och Tina (Kristina) Thörner för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseledamot beslutades utgå med ett prisbasbelopp och till styrelseordföranden med 200 000kr/år.

Stämman valde vidare auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg, PricewaterhouseCoopers AB, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss justering. Styrelsen föreslår att bemyndigandet omfattar såväl aktier som konvertibler och teckningsoptioner.

Köpoptionsprogram för styrelseordföranden

Stämman godkände det köpoptionsprogram för styrelseordföranden som föreslagits av huvudaktieägaren Sten Forseke. Enligt programmet erhåller styrelseordföranden Lars Berg optioner utfärdade av Sten Forseke, vilka berättigar till köp av sammanlagt 50 000 aktier i bolaget under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda.

Stockholm 17 maj 2016

GREATER THAN AB

För ytterligare information:

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46 70 654 20 58
Liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se