8 May 2015

Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB 2015-05-20

ONS, MAJ 20, 2015 16:58 CET

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 20 maj 2015 på Restaurang Elverket i Stockholm. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse och revisor m m

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Sten Forseke, Roger Karlsson och Tina (Kristina) Thörner för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sten Forseke omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseledamot beslutades utgå med ett prisbasbelopp och till styrelseordföranden med två prisbasbelopp.

Stämman valde vidare auktoriserade revisorn Hans Jönsson, PricewaterhouseCoopers AB, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission av aktier

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss justering.

Stockholm 20 maj 2015

GREATER THAN AB 

För ytterligare information:

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46 70 654 20 58

Liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se