27 May 2019

Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 27 maj 2019 på Linnégatan 69 i Stockholm. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman omvalde Lars Berg, Karin Forseke, Sten Forseke, Roger Karlsson, Tina (Kristina) Thörner och Fredrik Rosencrantz till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseordföranden beslutades utgå med 200 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter med ett prisbasbelopp.

Stämman valde vidare BDO, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om principer för utseende av och instruktion för valberedning i huvudsak enligt följande. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna utskrift av aktieboken per den 30 september varje år. Valberedningen ska adjungera styrelseordföranden till valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt, i förekommande fall, principer för utseende av samt instruktion för valberedning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet sedvanlig justering.

Stockholm 27 maj 2019

GREATER THAN AB

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson
, VD Greater Than AB
+46 70 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu

För mer information, kontakta:
Eva Voors, PR och Kommunikationsansvarig
+46-708 884880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 15.55 CET.

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu