12 May 2022
2 min read

Kommuniké från årsstämma i Greater Than AB

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 12 maj 2022. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman omvalde Fredrik Rosencrantz, Karin Forseke, Sten Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Tim Flagg, Johan Bendz och Clare Melford till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Rosencrantz omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman valde vidare Heiko Schilling som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseordföranden beslutades utgå med 300 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 150 000 kr. Stämman valde vidare BDO, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Stockholm 12 maj 2022

GREATER THAN AB

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett AI-data analysföretag som prognostiserar sannolikhet och kostnad för en bilolycka, vilket revolutionerar prissättningen för bilförsäkringar och mobilitetstjänster. Vår AI har erfarenhet av motsvarande 855 000 manår av verklig bilkörning och har hittills upptäckt över 7 miljarder unika sätt att köra bil: kunskap som gör vår teknologi till den mest erfarna AI-föraren i världen. Greater Than har listats som ett av InsurTech100-företag och utsetts till årets AI Automotive Product, 2021. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Markets. Mer information på www.greaterthan.eu