23 November 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Greater Than AB (publ)

Aktieägarna i Greater Than AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 december kl. 10:00 Greater Thans kontorslokal på Karlavägen 58 i Stockholm.

Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 december 2018. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 13 december 2018.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 13 december 2018. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare.

Post till:
Greater Than AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):

Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7):

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet sedvanlig justering.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar inför extra bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 kommer från och med den 5 december 2018 att finnas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 438 244 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i december 2018

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 17:20 CET.

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 14 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu