25 October 2021

Kallelse till Extra bolagsstämma 2021 i Greater Than AB

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att Extra bolagsstämma den 15 november ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i Extra bolagstämman genom poströstning ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena 5 november 2021.
 • dels senast lördagen den 13 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 5 november 2021 och – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – senast 9 november 2021.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/bolagsstammor. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post eller e-mail till:

Post:

Greater Than AB, AGM

Karlavägen 60

114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 13 november 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Fullmakter 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/bolagsstammor. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.  Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande
 7. Fastställande av nya styrelsearvoden
 8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie A
 9. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie B

Val av ordförande vid stämman (punkt 1):

Styrelsen föreslår General Counsel, Helena Norrthon som ordförande vid stämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2):

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4):

Styrelsen föreslår Mathias Svensson och Patrick Castrén, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande (punkt 6):

Ägare till ca. 62 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår härmed:

 1. att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 7 ledamöter utan suppleanter;
 2. att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Clare Melford, Tim Flagg och Johan Bendz till nya styrelseledamöter; och
 3. att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Fredrik Rosencrantz till styrelsens ordförande som därmed ersätter nuvarande styrelseordförande Lars Berg som avgår från styrelsen och uppdraget som styrelseordförande enligt egen önskan.

Presentation av nya styrelseledamöter:

Clare Melford F. 1973

Clare Melford är en mycket erfaren VD i både den kommersiella och ideella sektorn med beprövad erfarenhet av internationella vändningar och integrering av hållbarhet i tillväxtstrategier för multinationella företag. Clare har tillbringat nästan ett decennium i olika befattningar på MTV Networks och drev slutligen den nordiska TV-verksamheten. Clare har också varit VD för International Business Leaders Forum och har arbetat med en rad startups. År 2018 grundade Clare The Global Disinformation Index med uppdraget att avvärja desinformation och är nu dess verkställande direktör. GDI använder en kombination av AI och mänsklig granskning för att bedöma desinformationsrisken för nyhetsdomäner online. Clare Melford är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Cambridge University; Advanced Course in Design Management & Manufacture; University of Oxford; MA in Physiological Sciences

Antal aktier: 0

Tim Flagg F. 1976

Föreslagen styrelseledamot är även Tim Flagg som är en driven entreprenör med en tjugoårig bakgrund inom global marknadsföring för bland annat McCann Erickson, BBC Worldwide, NBCUniversal, Hutchison Whampoa och Zipcar.  Idag är Tim en av grundarna och VD för EntityX som är ett företag som gör displayannonsering mer kostnadseffektivt och gör det möjligt för varumärken att rikta in sig på värdefulla, svåråtkomliga målgrupper. Tim är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: University of Oxford; BA & MA in Philosophy & Psychology

Antal aktier: 0

Johan Bendz, F. 1974

Nominerade Johan Bendz har lång erfarenhet från internationella tech-bolag med bakgrund på Tradedoubler och som en av team-grundarna i iZettle. På iZettle innehade Johan tjänsten som Chief Marketing/Strategy Officer från företagets grundande 2011 fram till 2020. Idag är Johan aktiv som oberoende investerare, med uppdrag som styrelseordförande på fintech bolaget Juni. Johan Bendz är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Stockholm University; Master, Business Administration

Antal aktier: 0

Fastställande av nya styrelsearvoden (punkt 7)

Aktieägare som representerar ca. 62 procent av Bolagets röster, har föreslagit följande:

 • Ersättning till styrelseledamot föreslås utgå med 150 000 SEK per år till de styrelsemedlemmar som inte är anställda i Bolaget och till styrelseordföranden föreslås arvode om 300 000 SEK per år. De nya arvodena gäller från dagens extra bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie A (punkt 8)

Styrelsen (med stöd av aktieägare som representerar ca 62 procent av Bolagets röster) föreslår härmed en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Bolaget ska utge högst 150 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 150 000 nya aktier varav högst 60 000 teckningsoptioner i Serie 2021/2025:A1, högst 45 000 teckningsoptioner i Serie 2021/2026:A2 och högst 45 000 teckningsoptioner i serie 2021/2027:A3.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda och konsulter i Bolaget och koncernen som bedöms ha särskild stor betydelse för Bolagets utveckling.
Högst antal optioner
Namn 2021/2025:A1 2021/2026:A2 2021/2027:A3
Anställda Ledning-, nyckelpersoner samt konsulter i USA, UK och Japan, kommer att ske på individuell basis men ske om högst 25 000 20 000 20 000
Totalt 60 000 45 000 45 000
 1. Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell justerat för barriärer för att beräkna Bolagets sociala kostnader och förmåner. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 101,02 kronor per aktie ger värdet 3,73 kronor (2021/2025:A1), 2,81 kronor (2021/2026:A2) och 3,00 kronor (2021/2027:A3).  Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts (2021-10-18):
Serie 2021/2025:A1 2021/2026:A2 2021/2027:A3
Antal optioner 60 000 45 000 45 000
Riskfria räntan -0,115 % -0,013 % -0,082 %
Volatiliteten 26,7 % 31,5 % 34,9 %
Utdelningsandel 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Barriärnivån där 25 %, 25 % och 50% (totalt 100%) av optionerna är behäftade med barriärnivå 202,05 kr (25%)196,99 kr (25%)191,94 kr (50%) 303,07 kr (25%)298,02 kr (25%)292,97 kr (50%) 404,09 kr (25%)399,04 kr (25%)393,99 kr (50%)
Avläsningsperioden Motsvarar perioden för aktieteckning eller den tidigare dag som följer av omräkningsvillkor.
Marknadsvärde aktien under Avläsningsperioden (”Aktievärdet”) Om Bolaget är onoterat definieras Aktievärdet som att något av följande inträffar under Avläsningsperioden:(A) Bolaget har genomfört en finanseringsrunda(B) mer än 10 procent av totala utstående antal aktier i Bolaget har förvärvats av ny aktieägare(C) Oberoende värdering av BolagetHar något av ovan (A)-(C) inträffat under Avläsningsperioden, definieras Aktievärdet av något av (A)-(C) som ligger närmast Avläsningsperioden.Om Bolaget är noterat definieras Aktievärdet som:10 dagars volymvägda betalkurs uppmätt någon gång under Avläsningsperioden.
Barriäroptionsvillkor, förutsättning för att kunna teckna aktier Optionerna kan först aktiveras (utnyttjas) under Avläsningsperioden under förutsättning att Aktievärdet överstiger Barriärnivån.
Marknadsvärdet aktien 101,02 SEK
 1. Teckningsoptionerna tecknas den 1 december 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 maj 2022.
 2. Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande om tilldelning av teckningsoptioner ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats.
 3. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 15 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
 4. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av tecknings­optionerna ska vara 100 procent av den volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 dagar som är närmast dagen för extra bolagsstämman den 15 november.
 5. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan först nyttjas vid aktieteckning när barriärvillkoret uppfylls. Barriärerna beräknas till motsvarande där
  50 procent av optionerna i 2021/2025:A1, 2021/2026:A2 och 2021/2027:A3 har en barriär om 190, 290 och 390 procent;
  25 procent av optionerna i 2021/2025:A1, 2021/2026:A2 och 2021/2027:A3 har en barriär om 195, 295 och 395 procent;
  25 procent av optionerna i 2021/2025:A1, 2021/2026:A2 och 2021/2027:A3 har en barriär om 200, 300 och 400 procent;
  av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 dagar som är närmast dagen för extra bolagsstämman den 15 november. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under tiden för aktieteckning är högre än barriärnivån. Barriärerna skall omräknas på motsvarande sätt som gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.
 6. Varje teckningsoption kan under aktieteckningsperioden, som löper från och med den
  1 januari 2025 till och med den 31 januari 2025 för 2021/2025:A1;
  1 januari 2026 till och med den 31 januari 2026 för 2021/2026:A2;
  1 januari 2027 till och med den 31 januari 2027 för 2021/2027:A3;
  utnyttjas för teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 7. Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
 8. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktien registrerats på avstämningskonto.
 9. Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med dagen innan aktieteckningsperioden.
 10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att omräknas i vissa fall.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 150 000.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 1,2 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kan komma att uppstå för deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet utöver vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende optionsprogrammet. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på antalet alternativ som kommer att tillkomma och på värdet av den förmån som deltagaren slutligen kommer att få vid tilldelningen, men också i vilka länder deltagarna är bosatta och vilka procentsatser som gäller för sociala avgifter i dessa länder.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie B (punkt 9)

Styrelsen (med stöd av aktieägare som representerar ca 62 procent av Bolagets röster) föreslår härmed en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Bolaget ska utge högst 390 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 390 000 nya aktier varav högst 156 000 teckningsoptioner i Serie 2021/2025:B1, högst 135 000 teckningsoptioner i Serie 2021/2026:B2 och högst 99 000 teckningsoptioner i serie 2021/2027:B3.
 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda ledning- och nyckelpersoner samt konsulter i Bolaget och koncernen som bedöms ha särskild stor betydelse för Bolagets utveckling.
Högst antal optioner
2021/2025:B1 2021/2026:B2 2021/2027:B3
Anställda Ledning-, nyckelpersoner samt konsulter kommer att ske på individuell basis men ske om högst 12 000 6 000 6 000
Totalt 156 000 135 000 99 000
 1. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen justerat för barriärer. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 101,02 kronor per aktie ger värdet 3,73, 2,81 och 3,00 kronor på optionen.  Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts (2021-10-18):
Serie 2021/2025:B1 2021/2026:B2 2021/2027:B3
Antal optioner 156 000 135 000 99 000
Riskfria räntan -0,115 % -0,013 % -0,082 %
Volatiliteten 26,7 % 31,5 % 34,9 %
Utdelningsandel 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Barriärnivån där 25 %, 25 % och 50% (totalt 100%) av optionerna är behäftade med barriärnivå 202,05 kr (25%)196,99 kr (25%)191,94 kr (50%) 303,07 kr (25%)298,02 kr (25%)292,97 kr (50%) 404,09 kr (25%)399,04 kr (25%)393,99 kr (50%)
Avläsningsperioden Motsvarar perioden för aktieteckning eller den tidigare dag som följer av omräkningsvillkor.
Marknadsvärde aktien under Avläsningsperioden (”Aktievärdet”) Om Bolaget är onoterat definieras Aktievärdet som att något av följande inträffar under Avläsningsperioden:(A) Bolaget har genomfört en finanseringsrunda(B) mer än 10 procent av totala utstående antal aktier i Bolaget har förvärvats av ny aktieägare(C) Oberoende värdering av BolagetHar något av ovan (A)-(C) inträffat under Avläsningsperioden, definieras Aktievärdet av något av (A)-(C) som ligger närmast Avläsningsperioden.Om Bolaget är noterat definieras Aktievärdet som:10 dagars volymvägda betalkurs uppmätt någon gång under Avläsningsperioden.
Barriäroptionsvillkor, förutsättning för att kunna teckna aktier Optionerna kan först aktiveras (utnyttjas) under Avläsningsperioden under förutsättning att Aktievärdet överstiger Barriärnivån.
Marknadsvärdet aktien 101,02 SEK
 1. Teckningsoptionerna tecknas den 1 december 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 maj 2022.
 1. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
 2. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 39 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
 1. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av tecknings­optionerna ska vara 100 procent av den volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 dagar som är närmast dagen för extra bolagsstämman den 15 november.
 1. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan först nyttjas vid aktieteckning när barriärvillkoret uppfylls. Barriärerna beräknas till motsvarande
  50 procent av optionerna i 2021/2025:B1, 2021/2026:B2 och 2021/2027:B3 har en barriär om 190, 290 och 390 procent;
  25 procent av optionerna i 2021/2025:B1, 2021/2026:B2 och 2021/2027:B3 har en barriär om 195, 295 och 395 procent;
  25 procent av optionerna i 2021/2025:B1, 2021/2026:B2 och 2021/2027:B3 har en barriär om 200, 300 och 400 procent;
  av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 dagar som är närmast dagen för extra Bolagsstämman den 15 november. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under tiden för aktieteckning är högre än barriärnivån. Barriärerna skall omräknas på motsvarande sätt som gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.
 2. Varje teckningsoption kan under aktieteckningsperioden, som löper från och med den
  1 januari 2025 till och med den 31 januari 2025 för 2021/2025:B1;
  1 januari 2026 till och med den 31 januari 2026 för 2021/2026:B2;
  1 januari 2027 till och med den 31 januari 2027 för 2021/2027:B3;
  utnyttjas för teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 3. Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
 4. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktien registrerats på avstämningskonto.
 5. Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med dagen innan aktieteckningsperioden.
 6. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att omräknas i vissa fall.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 390 000.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3,0 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet utöver vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende optionsprogrammet.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före Extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 5 november 2021, till adress Greater Than AB, AGM, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm eller via e-post till info@greaterthan.eu. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens hemsida https://greaterthan.eu/investor-relations/bolagsstammor senast den 7 november 2021. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på bolagets huvudkontor, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar inför Extra bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu från och med den 29 oktober 2021. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 12 624 171 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, Oktober 2021

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zurich, MSIG, MS First Capital, TRYG och Toyota KINTO. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.