3 April 2023

Kallelse till årsstämma 2023 i Greater Than AB

Greater Than logotype on background

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2023

Dag och tid: Onsdagen den 3 maj 2023  kl 15.00

Plats: Greater Than AB, Karlavägen 60, Stockholm

Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 24 april 2023. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa ägarregistreringen senast den 26 april 2023.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 26 april 2023. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav, samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare. Anmälan skickas med posten till eller per e-post till:

Post till:

Greater Than AB

Karlavägen 60

114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 1. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):

Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 9-11):

Aktieägare som representerar ca 64 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:

 • Antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
 • Till styrelse omväljes Fredrik Rosencrantz (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Sten Forseke, Clare Melford och Tim Flagg samt nyväljes Martin Vogl.
 • Tina (Kristina) Thörner, Clare Melford, Tim Flagg, Martin Vogl  och Fredrik Rosencrantz är oberoende i förhållande till såväl bolaget som i förhållande till bolagets större aktieägare.
 • Till revisor föreslås omval av BDO AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
 • Ersättning till styrelseledamot föreslås oförändrat utgå med 150 000 kr till de styrelsemedlemmar som inte är anställda i bolaget och till styrelseordföranden föreslås arvode om 300 000 kr utgå.

Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Presentation av ny styrelseledamot:

Martin Vogl är född 1973 och är en driven entreprenör med en drygt 20-årig bakgrund på olika chefsbefattningar och som konsult inom finans- och försäkringsbranschen på bland annat AXA Bank AG, AXA CZ/SK och Arthur Andersen. Idag arbetar Martin Vogl som grundare, VD och styrelseordförande för Youplus som är ett företag verksamt inom pensions och försäkringsbranschen. Martin Vogl är också VD för investeringsbolaget Swiss InsurEvolution Partners (SIEP). Martin Vogl är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Utbildning: B.B.A at Duale Hochschule Baden-Wurttemberg, MBA at Foxschool of Business at Temple University

Antal aktier: 0

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 12):

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med senast den 12 april 2023 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 kommer från och med senast den 19 april att finnas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 12 624 171 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2023

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett AI-data analysföretag som förutspår sannolikhet för olyckor och CO2-påverkan per förare i realtid, vilket revolutionerar prissättningen av bilförsäkringar och möjliggör nya affärslösningar för fordonsindustrin, nya mobilitetstjänster och bilflottor.

Bolagets AI har erfarit motsvarande 855 000 manår av verklig körning och har hittills upptäckt över 7 miljarder unika förar-DNA:n: lärande som gör den till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har utsetts på de globala InsurTech100 och AIFinTech100 listorna och har nominerats som “AI Automotive Product of the Year 2021”. Greater Than (GREAT:SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.greaterthan.eu.