12 April 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2018.

Dag och tid: Tisdag den 15 maj 2018 kl. 13.00

Plats: Restaurang Elverket, Linnégatan 69, Stockholm

Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 8 maj 2018.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 8 maj 2018. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare.

Post till:

Greater Than AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm
E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av VD Liselott Johansson
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission
 14. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):

Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9 b):

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10-12):

Aktieägare som representerar ca 54 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:

 • Antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.
 • Till styrelse omväljes Lars Berg (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Roger Karlsson och Sten Forseke. Styrelsen föreslår därtill nyval av Fredrik Rosencrantz. Se bifogad biografi.
 • Lars Berg, Roger Karlsson, Tina (Kristina) Thörner och Fredrik Rosencrantz är oberoende i förhållande till såväl bolaget som i förhållande till bolagets större aktieägare.
 • Till revisor föreslås nyval av BDO AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig.
 • Ersättning till styrelseledamot föreslås oförändrat utgå med 1 prisbasbelopp och till styrelseordföranden föreslås utgå 200 000 kr.
 • Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13):

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet sedvanlig justering.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 kommer från och med den 12 april 2018 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 438 244 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2018

GREATER THAN AB
Styrelsen

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 14 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu