11 April 2017

Kallelse till årsstämma 2017 i Greater Than AB

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2017.

Dag och tid: Onsdag den 17 maj 2017 kl. 15.00

Plats: Greater Than AB, Karlavägen 58 (2 tr), 114 49 Stockholm

Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 maj 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 11 maj 2017.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 11 maj 2017. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare.

Post till:

Greater Than AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm
E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning

 1. 1.     Stämmans öppnande
 2. 2.     Val av ordförande på stämman
 3. 3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. 4.     Godkännande av dagordning
 5. 5.     Val av en eller två justeringsmän
 6. 6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. 7.     Anförande av VD Liselott Johansson
 8. 8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. 9.     Beslut om
  1. a.     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. b.     dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. c.     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 10. 10.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. 11.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. 12.  Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 13. 13.  Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission
 14. 14.  Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):

Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9 b):

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10-12):

Aktieägare som representerar ca 61 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:

 • Antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.
 • Till styrelse omväljes Lars Berg (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Roger Karlsson och Sten Forseke.
 • Lars Berg, Roger Karlsson och Tina (Kristina) Thörner är oberoende enligt First Norths regler.
 • Till revisor föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig.
 • Ersättning till styrelseledamot utgår oförändrat med 1 prisbasbelopp till styrelseledamöterna och till styrelseordföranden om 200 000kr/år. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med gällande skattelagstiftning får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.
 • Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13):

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet sedvanlig justering.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 kommer från och med den 11 april 2017 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 137 286 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2017

GREATER THAN AB
Styrelsen
Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 11:30 CET.  

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
070 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se

Om Greater Than

Greater Than har, med över 12 års erfarenhet av uppkopplade bilar, analyserat flera miljarder kilometer av live data från bilister i över 17 länder. Baserat på den kunskapen har vi utvecklat tjänster som gör bilkörning billigare, miljövänligare och säkrare. Greater Thans teknologi bygger på avancerad teknik för upplärning av algoritmer, som tränas baserat på miljontals automatiserade beslut, varje dag. Med den kompetensen bedömer och prissätter vi risk i realtid, för att erbjuda bilister en försäkring som är lika för alla och inte kostar för mer än hur långt och säkert man kör.