12 April 2016

Kallelse till årsstämma 2016 i Greater Than AB

TIS, APR 12, 2016 15:13 CET

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2016

Dag och tid: Tisdag den 17 maj 2016 kl. 15.00 Plats: Greater Than AB, Karlavägen 58 (2 tr), 114 49 Stockholm Införing i aktieboken Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2016. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 11 maj 2016.   Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 11 maj 2016. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare.

Post till: Greater Than AB Karlavägen 58 114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu   Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av VD Liselott Johansson
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
 14. Godkännande av köpoptionsprogram för styrelseordföranden
 15. Stämmans avslutande
 16. Val av ordförande vid stämman (punkt 2): Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10-12): Aktieägare som representerar ca 64 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:

• Antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter. • Till styrelse omväljes Lars Berg (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Roger Karlsson och Sten Forseke. • Lars Berg och Tina (Kristina) Thörner är oberoende enligt Aktietorgets regler. • Till revisor föreslås val av PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig. • Ersättning till styrelseledamot utgår oförändrat med 1 prisbasbelopp till styrelseledamöterna och till styrelseordföranden om 200 000kr/år. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med gällande skattelagstiftning får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag. • Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13): Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss justering.

Godkännande av köpoptionsprogram för styrelseordföranden (punkt 14) Bolagets huvudaktieägare Sten Forseke föreslår att styrelsens ordförande Lars Berg ska vederlagsfritt erhålla köpoptioner av tre serier, serie A, B respektive C.

Optionerna utfärdas av Sten Forseke.

Köpoptionerna av serie A omfattar 20 000 optioner, som var och en berättigar till köp av en aktie i bolaget för 12 kronor. Optionsrätten förutsätter att aktiens Genomsnittskurs före den 30 september 2016 under 25 på varandra följande handelsdagar uppgår till lägst 15 kronor per aktie eller Optionsinnehavaren enligt Bolagets styrelses skäliga bedömning väsentligen förbättrat förutsättningarna för Bolagets expansion. Köpoptionerna av serie B omfattar 20 000 optioner, som var och en berättigar till köp av en aktie i bolaget för 15 kronor. Optionsrätten förutsätter att den noterade genomsnittliga kursen för bolagets aktier varje handelsdag under 25 på varandra följande handelsdagar före den 30 juni 2017, uppgår till lägst 25 kronor.

Köpoptionerna av serie C omfattar 10 000 optioner, som var och en berättigar till köp av en aktie i bolaget för 20 kronor. Optionsrätten förutsätter att den noterade genomsnittliga kursen för bolagets aktier varje handelsdag under 25 på varandra följande handelsdagar före den 31 december 2017, uppgår till lägst 35 kronor.

Bolaget bedöms enligt gällande skattelagstiftning vara betalningsskyldigt för arbetsgivaravgifter om 31,42 procent på sådan eventuell förmån som Lars Berg erhåller genom köpoptionsprogrammet. Eventuell förmån beräknas som det belopp, med vilket marknadsvärdet på bolagets aktie överstiger lösenpriset vid den första tidpunkt optionen kan utnyttjas.

Köpoptionsprogrammet medför ingen utspädning och har ingen effekt på viktiga nyckeltal.

God aktiemarknadssed föreskriver att bolagsstämma ska godkänna köpoptionsprogram för styrelseledamöter, om köpoptionerna kan anses ha ett värde vid tidpunkten för tilldelning och optionsutfärdaren inte erhåller motsvarande betalning. Bolagstämmans beslut om godkännande fattas med enkel majoritet.   Särskilt majoritetskrav För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar inför årsstämman Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 samt fullständiga villkor för köpoptionsprogrammet för styrelseordföranden enligt punkt 14 kommer från och med den 12 april 2016 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu.

Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu.

Antalet aktier och röster Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 7 490 456 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.   Stockholm i april 2016

GREATER THAN AB Styrelsen

För ytterligare information: Liselott Johansson, VD Greater Than AB Telefon: +46 70 654 20 58 Liselott.johansson@greaterthan.eu www.greaterthan.eu www.enerfy.se

OM GREATER THAN

Greater Than drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och beteenden, därför har vi lyckats utveckla ett helt nytt angreppssätt att analysera Big Data och med över 10-års forskning och utveckling och praktisk erfarenhet, har Bolaget idag förmodligen världens bästa system för att i realtid mäta hur energi- och trafiksäkert vi kör. Baserat på den teknologin utvinner Enerfy information som ger den vanlige konsumenten ett konkret värde. På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull Connected Car-lösning som satt ribban för branschen. Greater Than handlas på Aktietorget.