17 August 2016

Halvårsrapport 2016

ONS, AUG 17, 2016 16:36 CET

SAMMANDRAG AV HALVÅRSRAPPORT 2016

GREATER THAN AB

2016-01-01 till 2016-06-30

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

FÖRSTA HALVÅR 2016-01-01 till 2016-06-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 1 904 (2 487)

Rörelseintäkter: 2 975 (3 202)

Resultat efter skatt: -5 464 (- 5 356)

Resultat per aktie efter skatt*: -0,73 (- 0,84)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 632 (1 126)

Resultat efter skatt: -5 104 (- 4 707)

ANDRA KVARTALET 2016-04-01 till 2016-06-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 1022 (1 187)

Rörelseintäkter: 1 630 (1 551)

Resultat efter skatt: -2 677 (- 2 842)

Resultat per aktie efter skatt*: -0,36 (- 0,44)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 269 (630)

Resultat efter skatt: -2 629 (- 2 326)

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period förra året

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 7 490 456 aktier 2016-06-30. Bolaget hade 2015-12-31, 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. Koncernredovisning har upprättats från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).

VD HAR ORDET

Vår resa mot en digitaliserad bilförsäkring närmar sig en lansering. En bilförsäkring som kommer att ge stora konsumentgrupper en helt ny användarupplevelse. En upplevelse – som vi har stor anledning att tro – att konsumenten kommer se som självklar inom några år.

Under sommaren har aktiviteten på företaget varit stor och som följd har många detaljer kommit på plats – ”the devil is in the details”.

När vi beskrivs som företag är det helt naturligt att vi uppfattas som ett techbolag. Detta eftersom vår kärnteknologi som profilerar förare, är både unik, effektiv och är den pusselbit som möjliggör att överhuvudtaget tillhandahålla den här typen av bilförsäkring där kunden betalar bara när man kör och kilometerpremien baseras på hur man kör.

Men vi är så mycket mer än den här ”pusselbiten”. Idag besitter vi en komplett försäkringsprodukt med allt vad det innebär; digitaliserad- skaderapportering, skadeguide, försäkringsbrev, betalningar.

Ja, allt från webbshop med betalning till hjälp om olyckan är framme är helt digitaliserat i vår försäkringslösning. Som sagt vi tror att detta kommer vara en självklarhet för nästa generations bilförsäkring.

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Bolaget har släppt en ny smart lösning till sina körjournalskunder där Enerfy hjälper dem att fylla i ärende genom att känna igen deras mönster. Har du en gång tidigare fyllt i ärende på en adress så behöver du inte göra det igen. Ytterligare ett steg för att underlätta för kunden och hjälpa dem att spara tid.

Greater Than valde vid årsstämman ny revisor, Magnus Lagerberg då tidigare revisor Hans Jönsson har pensionerat sig. Bolaget har kvar PricewaterhouseCoopers som revisionsbyrå.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

VD, Liselott Johansson, deltog på Telenors seminarium på Almedalen. Tillsammans med bland annat Världsnaturfonden WWF, KTH och Telenor Connexion så diskuterades hur digitalisering och hållbarhet kan samspela.

Energimyndigheten har tillsammans med WWF räknat fram att Greater Thans försäkringslösning skulle kunna bidraga till att minska utsläppen med 100 miljoner ton CO2/per år. Detta betyder att bolaget är ett av de bolag som kan göra störst påverkan av alla som Energimyndigheten har valt att satsa på.

VD KOMMENTARER PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Under årets sista kvartal så fick bolaget ca 4,7 MSEK i stöd från Energimyndigheten. Belopp om 3 MSEK betalades ut i december och resterande belopp betalas ut när avtal med försäkringsbolag är kommunicerat.

Bolaget har genomfört en omläggning av säljstrategin. För att öka bruttomarginalen fokuserar bolaget mer på försäljning genom den egna webbutiken än traditionella återförsäljare. Även om det har inburit en lägre nettoomsättning än motsvarande period 2015 har bruttomarginalen ökat och försäljningen via webbutiken har ökat med 30%.

Moderbolagets personalkostnader har ökat då bolaget har anställt två personer till moderbolaget. En programmerare och en contentansvarig har anställts.

PRINCIPER FÖR KVARTALSREDOGÖRELSENS UPPRÄTTANDE

Greater Than AB har till tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet med villkoren för listning på AktieTorget.

Moderbolaget

Apportemission vid bolagets bildande redovisas till verkligt värde.

Koncern

Eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess svenska dotterbolag Greater Than Svenska AB har förvärvats av Greater Than AB och utgör ett rörelseförvärv mellan bolagen under samma bestämmande inflytande upprättas koncernredovisning på historiska värden.

UTESTÅENDE AKTIER

Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget. Totala antalet aktier och röster i Greater Than AB uppgår till 7 490 456 aktier vid tidpunkten 2016-06-30.

Bolaget innehar inte några egna aktier.

GRANSKNING AV REVISOR

Halvårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

Halvårsrapport                                    17 augusti 2016

Kvartalsredogörelse Q3             21 november 2016

Bokslutskommuniké                        22 februari 2017

AVLÄMNANDE AV HALVÅRSRAPPORT 2016

Stockholm, 17 augusti 2016

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande

Karin Forseke, Styrelseledamot

Sten Forseke, Styrelseledamot

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande Direktör,

Tel: +46 706 542 058

E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu, www.enerfy.se