16 February 2016

Greater Thans nyemission om ca 7,7 MSEK tecknades till 147 procent

TIS, FEB 16, 2016 08:57 CET

Företrädesemissionen om cirka 7,7 MSEK i Greater Than AB för vilken teckningsperioden avslutades den 10 februari 2016 övertecknades. Styrelsen har därmed beslutat att till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen om högst 143 740 aktier motsvarande cirka 1,1 MSEK. Emissionslikviden uppgår därmed till sammanlagt cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader varav 4,75 MSEK betalats genom kvittning. Emissionskostnader uppgår till ca 0,7 MSEK.

Företrädesemissionen tecknades till 91,5 procent med stöd av teckningsrätter och resterande del, motsvarande 8,5 procent, har tilldelats de som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Av samtliga aktier emitterade i företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen betalades 53,9 procent genom kvittning av fordran. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i företrädes-emissionen har skett i enlighet med de principer som angivits i det Informationsmemorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen. Totala anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter uppgick till 55,2 procent av företrädesemissionen. I relation till de aktier som nyemitteras inom ramen för företrädesemissionen motsvarar detta en teckningsnivå om 147 procent.

Antalet aktier i Greater Than kommer genom emissionerna att öka med 1 102 006 aktier från 6 388 450 aktier till 7 490 456 aktier när nyemissionerna registrerats hos Bolagsverket.

Meddelande till de som tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att distribueras den 16 februari 2016 genom avräkningsnota. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Tecknare som har erhållit tilldelning av aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen kommer att erhålla betalda tecknade aktier (BTA) av annat slag än de som tecknats inom ramen för företrädesemissionen. BTA som erhålls inom ramen för övertilldelningsoptionen kommer inte att handlas på Aktietorget.

Efter emissionernas registrering kommer samtliga BTA ersättas av aktier och att dessa aktier kommer vara av samma slag.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se

OM GREATER THAN

Greater Than drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och beteenden, därför har vi lyckats utveckla ett helt nytt angreppssätt att analysera Big Data och med över 10-års forskning och utveckling och praktisk erfarenhet, har Bolaget idag förmodligen världens bästa system för att i realtid mäta hur energi- och trafiksäkert vi kör. Baserat på den teknologin utvinner Enerfy information som ger den vanlige konsumenten ett konkret värde. På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull