24 August 2018

Greater Thans Kvartalsrapport Q2 2018

ANDRA KVARTALET 2018

April – Juni 2018 (TSEK)

» Nettomsättning 3 365 (2 066) +62%
» Rörelseresultat -5 696 (-3 724)
» Periodens resultat efter skatt -5 768 (-3 808)
» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,61* (-0,45)


VD HAR ORDET

Bolaget säljer till och vill växa med stora globala försäkringsbolag, biltillverkare och försäkringsför- medlare och därmed ta positionen som en av världens ledande leverantörer av digitala försäkrings- lösningar. Intresset för våra produkter och den bakomliggande kunskapen vi besitter inom AI och pris- sättning av risk, röner stor uppskattning. Vårt fokus är att sälja mer till befintliga kunder och genom nyförsäljning av befintliga produkter till nya kunder.

Andra kvartalet har varit ett genombrott på många sätt. Försäljningen ökar, kunderna är nöjda, slutkunderna är nöjda och vi är nu ute och säljer i Europa.

Försäljningen ökar stadigt som ett resultat av att slutkunden, alltså konsumenten som i slutändan köper våra kunders digitala försäkringar, tycker erbjudandet är modernt och attraktivt. Det är en mycket bra grogrund för att sälja mer till befintliga kunder och vi för idag flera sådana dialoger med våra största kunder.

Andra kvartalet har varit ett riktigt ”säljkvartal”, en förberedelse inför större affärer. Vi är nu ute och säljer ute i Europa och mottagandet är mycket gott. Vi för många positiva och konkreta dialoger med både försäkringsbolag, biltillverkare och andra potentiella kunder. Flera av våra försäkringslösningar röner stort intresse, både konsument- och företagsprodukterna ligger rätt i tiden.

Bolaget har sedan 2012 arbetat med flera verktyg och metoder för att göra vår AI-baserade mätmetod för trafik- säker bilkörning, till en de-facto världsstandard. En sådan stämpel skulle även ge en global trovärdighet till oss som företag och tekniken, en ovärderlig hjälp vid försäljningen till stora globala företag – så klart! Enträgen vinner i längden och vi har som förhoppning att kunna berätta om strukturen och tankarna kring detta innan året är slut.

Andra kvartalet har också varit intensivt på rekryteringssidan och vi har till dags dato lyckats anställa de kompetenser och profiler vi önskat – så under nästa kvartal kommer vi växa med 5-8 personer. Nu laddar vi för expansion.

Liselott Johansson,
Verkställande Direktör

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2018

» Tryg i Danmark utökade distributionen av Tryg Drive genom att danska fackförbundet Finansforbundet, som är Danmarks största inom finans- och techsektorn, började sälja försäkringen Tryg Drive.

» Greater Than inledde ett samarbete med Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) med det gemensamma målet att utbilda körskoleelever i smart körning och erbjuda dem ett nytt försäkringsalternativ. Inom STR utbildas ca 100 000 körkortstagare varje år och i organisationen ingår ca 600 trafikskoleföretag, vilket utgör 80 % av Sveriges trafikskolor.

» Under bolagsstämman den 15:e maj valdes Fredrik Rosencrantz in som ny styrelseledamot.

» Greater Than anställde en ny Business Manager Global Sales för att stärka upp säljteamet och rikta blicken internationellt.

» Bolaget stärkte även upp marknadsteamet genom att anställa en ytterligare PR & Content Manager till marknadsteamet.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Greater Than har med plattformen Enerfy kvalat in till den prestigefyllda innovationstävlingen Accenture Inn- ovation Awards. Tävlingen avgörs senare i November.

KOMMENTAR PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Omsättningen uppgick till 6 372 (3 170) TSEK för perioden januari-juni, nettoomsättningsökningen blev därmed 101% för perioden. För perioden april-juni var omsättningen 3 365 (2 066) TSEK vilket är en ökning om 62% i jämförelse med samma period förra året. Nettoomsättningen har ökat med 12% från förra kvartalet. Därmed ökar koncernens omsättning för sjätte kvartalet i rad.

Omsättningsökningen kommer från försäljningen av försäkringstjänsten genom bolagets egna kanaler i Sverige och genom bolagets partners i Norden.

Vi ser en ökning i koncernens repetitiva intäkter för försäkringstjänsten. Intäkterna från LeanHaulage har mins- kat. Detta i linje med förra rapporten.

Koncernen jobbar med en kontinuerlig expansion, vilket leder till ökade personal-, sälj- och marknadsföringskostnader, detta leder ett negativt rörelseresultat för perioden januari-juni om -9 065 (-6 353) TSEK och för april-juni -5 696 (-3 724) TSEK.

Bolagets satsar mer och mer på B2B-försäljning och global försäljning. I och med det stärker vi sälj- och utvecklingsteamet för att kunna möta intresset. I takt med att vi blir fler så ökar personalkostnaderna. Bolaget satsar även på marknadsföring och försäljning av försäkringstjänsten till konsumenter i Sverige, något som speglas i intäkterna och kostnaderna i bolaget.

Styrelsen ser löpande över Bolagets prognostiserade kassaflöden för att säkerställa finansiering och kapital för att kunna driva verksamheten utifrån den strategiska inriktning som styrelsen beslutat om. Om behov av ytterligare kapital skulle uppstå bedömer styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att kunna tillföra ytterligare finansiering.

BOLAGETS CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Tel: 08-503 015 50
E-mail: info@mangold.se

GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsrapport för Q2 har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

» Kvartalsrapport Q3: 26 oktober 2018
» Bokslutskommuniké: 21 februari 2019

AVLÄMNANDE AV Q2-KVARTALSRAPPORT FÖR 2018

Stockholm, 24 augusti 2018

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande
Karin Forseke, Styrelseledamot
Sten Forseke, Styrelseledamot
Roger Karlsson, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot
Fredrik Rosencrantz, Styrelseledamot

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 09:52 CET.

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 14 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu