3 January 2019

Greater Than offentliggör informationsbroschyr i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen i Greater Than AB (publ) (”Greater Than” eller ”Bolaget”) har idag publicerat en informationsbroschyr i samband med den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 25 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) som kommunicerades den 21 december 2018. 

Publicering av informationsbroschyr

Informationsbroschyren avseende Företrädesemissionen finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida (www.greaterthan.eu) och på Danske Banks hemsida (www.danskebank.se/prospekt).

Preliminär tidplan avseende Företrädesemissionen

2 januari 2019 – Avstämningsdag. Aktieägare som var upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilka medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

4 januari – 16 januari 2019 – Handel i teckningsrätter

4 januari – 18 januari 2019 – Teckningsperiod

Omkring den 22 januari 2019 – Preliminärt utfall i Företrädesemissionen offentliggörs

Omkring den 4 februari 2019 – Företrädesemissionen slutförs och registreras

För mer information, vänligen kontakta:

Liselott Johansson (VD)
Tel: +46 70 654 20 58
Email: liselott.johansson@greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 CET den 3 januari 2019.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Greater Than. 

Detta pressmeddelande utgör  inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Greater Than har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.