31 March 2017

Greater Than genomför spridningsemission

Styrelsen i Greater Than AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om en spridningsemission av aktier som tillför Bolaget maximalt 12 miljoner kronor (dock maximalt 800 000 aktier).

Som ett led i strategin att öka likviditeten i aktien har Styrelsen i Greater Than AB med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 beslutat att genomföra en spridningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom emissionen tillförs Bolaget maximalt 12 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionens målsättning är att bredda ägarbasen och med ytterligare kapital kan Greater Than ta tillvara på flera nya affärsmöjligheter snabbare.

Spridningserbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet omfattar högst 800 000 nya aktier riktat mot allmänheten i Sverige, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning.
  • Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 31 mars – 10 april 2017. Kursen kommer inte att vara lägre än 12,50 kronor per aktie. Inget courtage utgår.
  • Det totala erbjudandet uppgår till maximalt cirka 12 miljoner kronor, och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.
  • Anmälningsperioden löper mellan 31 mars – 10 april 2017. Anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:00 den 10 april 2017. Anmälan är bindande.
  • Minsta investeringen uppgår till 450 aktier och därefter i jämna poster om 50 aktier.
  • Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel. Den kan erhållas från Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: http://www.greaterthan.eu/. Den som är depåkund hos Avanza Bank ska anmäla sig via Avanza Banks internettjänst.

Bakgrund och motiv

Som ett led i strategin för att öka likviditeten i aktien har Styrelsen i Greater Than AB beslutat att genomföra en emission utan företrädesrätt på maximalt 800 000 aktier eller ett antal aktier som maximalt uppgår till ett belopp motsvarande 12 miljoner kronor.

Emissionens målsättning är att bredda ägarbasen och därmed skapa förutsättningar för en bättre likviditet i aktien. Med ytterligare kapital kan Greater Than snabbare ta tillvara på flera nya affärsmöjligheter som kommit Bolaget till del som en följd av lanseringen av bilförsäkringen, Enerfy – Försäkring med Moderna.

Spridningsemissionen omfattar högst 800 000 aktier och teckningskursen för varje aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 31 mars – 10 april 2017.

Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 12 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning om 800 000 aktier i emissionen kommer Bolaget att totalt ha 8 937 286 aktier medan aktiekapitalet kommer att öka med 80 000 kronor från 813 728,6 kronor till 893 728,6 kronor. Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 9 procent för existerande aktieägare.

Tidsplan

  • Anmälningsperioden löper mellan 31 mars – 10 april 2017 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 10 april 2017.
  • Likviddag är den 18 april 2017. För kunder hos Avanza ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på depån den 10 – 18 april 2017.
  • Utfall i emissionen och information om tilldelning beräknas ske omkring den 12 april 2017 genom upprättande av nota på Avanza kunders depå.
  • Utfallet i emissionen beräknas offentliggöras den 12 april 2017.

Rådgivare

Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Greater Than.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
070 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Greater Than. Emissionen riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Greater Than har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller något provinslag i Kanada. Därför får inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Greater Than överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 8:10 CET. 

Om Greater Than

Greater Than har, med över 12 års erfarenhet av uppkopplade bilar, analyserat flera miljarder kilometer av live data från bilister i över 17 länder. Baserat på den kunskapen har vi utvecklat tjänster som gör bilkörning billigare, miljövänligare och säkrare. Greater Thans teknologi bygger på avancerad teknik för upplärning av algoritmer, som tränas baserat på miljontals automatiserade beslut, varje dag. Med den kompetensen bedömer och prissätter vi risk i realtid, för att erbjuda bilister en försäkring som är lika för alla och inte kostar för mer än hur långt och säkert man kör.