20 October 2017

Greater Than genomför riktad nyemission av aktier till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 MSEK

Greater Than's logo with a mountain in the background

FRE, OKT 20, 2017 14:05 CET

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 17 maj 2017, beslutat om en riktad kontantemission av 892 858 aktier till en teckningskurs om 28 SEK per aktie som baseras på gårdagens volymvägda genomsnittskurs. 

  • Investerare i den riktade emissionen är Handelsbanken Fonder och Mangold Fondkommission.
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att bredda basen med nya, långsiktiga, institutionella aktieägare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att möjliggöra ökade försäljningsinsatser.
  • För existerande aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.
  • Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 8 545 386 aktier till totalt 9 438 244 aktier.
  • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 89 286 SEK från 854 539 till 943 825 SEK.

Investerare i den riktade emissionen är enligt följande:

Investerare Volym (MSEK) Antal aktier
Handelsbanken Hållbar Energi 10 357 143
Handelsbanken Microcap Sverige 10 357 143
Mangold Fondkommission 5 178 572

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Hamilton legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 14:05 CET.

Om Greater Than

Greater Than har utvecklat en digital bilförsäkring, baserad på AI som gör det möjligt att prissätta försäkringen individuellt istället för som dagens genomsnittspriser. Bolaget tillhandahåller hela teknikplattformen som en nyckelfärdig lösning till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska sina skadekostnader. Plattformen heter Enerfy och används av försäkringsbolag i Skandinavien med målsättningen att lanseras i hela världen. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Frist North. Mangold Fondkommission, med telefonnummer 08-503 01550, är Bolagets Certified Adviser. www.greaterthan.eu