23 February 2018

Greater Than Bokslutskommuniké 2017

Phones showing Enerfy app
FRE, FEB 23, 2018 08:24 CET

FJÄRDE KVARTALET 

Oktober – December (TSEK)
» Nettomsättning: 2 709 (789) + 243 %
» Rörelseresultat: – 4 136 (- 3 433) + 20,6 %
» Periodens resultat efter skatt: – 4 321 (- 3 515)
» Resultat per aktie före och efter utspädning: – 0,45* (- 0,46)

ÅRET 2017

Januari – December (TSEK)
» Nettomsättning: 8 091 (3 488) + 132 %
» Rörelseresultat: – 14 813 (- 11 370) + 30,3 %
» Periodens resultat efter skatt: – 15 210 (- 11 496)
» Resultat per aktie före och efter utspädning: – 1,75* (- 1,55)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden/året 9 244 147/8 607 467 st. 

VD HAR ORDET

2017 var året då vi lanserade vår första försäkring och efter bara nio månader har vi era olika försäkringsprodukter ute på marknaden, avtal i fyra länder och samarbetar med Nordens bästa bilförsäkringsbolag. Nu är vi igång och säljer med en B2B-affärsmodell till försäkringsbolag som gör att vi kan skala upp vår plattform ännu snabbare.

Efter lanseringen i mars har utvecklingen gått fortare än vad jag vågade hoppas på. Affärsmodellen är lättkommunicerad och vi ser att behovet av digitalisering vida överstiger mina beräkningar.

Fler försäkringsbolag än vad jag hade räknat med inser problemen med kollektiv prissättning och dess påverkan på skenande skadekostnadsutfall. Gemensamt ansvar betyder oftast att ingen tar ansvar. Med ett sådant system betyder det inget att ”jag släcker mina lampor, för grannes står ändå på”, systemet uppmuntrar ingen att göra det där lilla extra. Det gäller även för försäkringar, premien blir onödigt hög och inte minst orättvis.

Det är just det här problemet vår AI löser. Istället för att era år gammal statistik över en hel grupp bestämmer vad en enskild ska betala i försäkringspremie, prissätter vår AI varje enskild biltur för varje individ baserat på realtidsdata. Vi går från en över hundra år gammal premiemodell till en AI-modell som bevisats att leva upp till konsumentens förväntningar på en modern tjänst.

Nyckeln till vår framgång och framtida disruption av marknaden ligger i affärsmodellen. Att hjälpa traditionella försäkringsbolag att digitalisera och därmed förenkla deras processer och förbättra premiemodellen röner stor uppmärksamhet. Att vår plattform dessutom är en så kallad end 2 end-lösning, en komplett leverans av en digital bilförsäkring, allt från onlinebutik, till betalning, som dessutom inte kräver någon IT-integration, det ser våra kunder som något helt unikt. Vi ger helt enkelt ”gamla” bolag en möjlighet att digitalisera på några veckor och därmed på ett kontrollerat sätt anpassa sig till en ny värld.

Det är ett privilegium att få vara en del av det här teamet och en liten pusselbit i en stor förändring – jag ser fram mot fortsättningen.

Liselott Johansson
Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

» Greater Than genomförde en riktad nyemission av aktier till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 MSEK.

» Grundare, Sten Forseke, blev inbjuden som moderator till en av Europas största Insurtech-event i London, Instech Winter Edition.

» Vd, Liselott Johansson, reste till New York tillsammans med Energimyndigheten och Sveriges Energiminister för att presentera Greater Than och diskutera framtidens bilförsäkringar hos Innovate 46 på Nasdaq och State of New York Executive Chamber tillsammans med bland annat The Deputy Secretary for Energy and Financial Services.

» Moderna Smart Flex, Moderna Försäkringars bilförsäkring som baseras på Greater Thans egenutvecklade teknik, vann pris på IDG:s CIO Awards som Årets Hållbara Projekt i finalen mot fyra andra projekt.

» Vd, Liselott Johansson blev exklusivt inbjuden till att prata under Tech Talk #8 i Danmark på The Camp där hon pratade om Connected Cars och framtidens innovationer inom branschen.

VÄSENTLIGA HÄNDERLSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Greater Than meddelade att man inleder ett samarbete och skriver en avsiktsförklaring med Finlands ledande försäkringsbolag inom motorförsäkringar: LähiTapiola. Bolaget har 200 kontor i Finland och försäkrar runt 800 000 personbilar.

» Insplanet kommer bli ytterligare en distributionskanal för Greater Than, det meddelades via ett pressmeddelande där det konstaterades att de båda försäkringarna Enerfy – Försäkring med Moderna och Moderna Smart Flex kommer att erbjudas på Insplanets jämförelseplattform.

» Fredrik Rosencrantz, tidigare vd inom Zurich Insurance Group, anställdes som rådgivare för Greater Than. Han har sysslat med internationellt arbete inom Zurich Insurance Group sedan 1998. Fredrik Rosencrantz meddelade även att han köper 25 000 aktier i Greater Than.

» Vd, Liselott Johansson var i London för att medverka på Rushligt Award Show där Greater Than var nominerad i två prisklasser och vann samtliga: Powered Transport Award & Clean Energy Award.

» Greater Than stärkte staben ytterligare och anställde en produktchef och en global affärsutvecklare, som båda arbetade på Moderna Försäkringar vid sina senaste anställningar.

» Greater Than hyllades i dansk börs-tv där en analytiker och journalist från Kapital Partner pratade om Greater Than i danska Børsen Play som ett bolag med starkt fokus på Artificiell Intelligens och värt att vaka över på börsen under 2018.

» Greater Thans grundare, Sten Forseke, medverkade under Mobility Pioneers i München, som marknadsfördes som ett av Europas största event för aktörer inom bilbranschen. Greater Than blev exklusivt inbjudna att medverka under eventet som en lovande tech-startup inom connected car-branschen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 2017

» Greater Than lanserade tillsammans med Moderna Försäkringar en ny individuell bilförsäkring – för de som kör lite mindre eller lite bättre. Det är Sveriges första bilförsäkring, helt anpassad efter förarens sätt att köra och körsträcka.

» Danmarks största försäkringsbolag Tryg Forsikring A/S lanserade en bilförsäkring som är byggd på Enerfy AI-lösning och teknikplattform. Produkten lanserades under stor mediabevakning i Danmark.

» Greater Than skrev samarbetsavtal med Tryg Forsikring Norge, som är ett av Norges största försäkringsbolag.

» Moderna Försäkringar lanserade bilförsäkringen Moderna Smart Flex som bygger och baseras på Greater Thans teknikplattform, Enerfy.

» Greater Than blev godkänt för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 17 mars 2017.

» Greater Than fick äran att prisas som ett Climate Solver-bolag 2017. Climate Solver är Världsnaturfonden WWF:s globala hållbarhetsutmärkelse som ska hjälpa gröna innovationer att nå en internationell marknad. Greater Than tog emot priset i Helsingfors, Finland i mitten av maj, 2017.

» Bolaget genomförde en spridningsemission med lyckat resultat som tillförde bolaget ca 300 investerare, vilket innebär att antalet aktieägare ökade med 110%. Greater Than erhöll ca 5 600 000 kr i emissionslikvid före emissionskostnader och 408 100 aktier tecknades.

» Greater Than hade bra mediatäckning i tv och tidningar. I Sverige gjordes ett dagsrullande inslag på TV4 Nyheter och i samband med lanseringen i Danmark visades nyheter om den nya bilförsäkringen på den danska motsvarigheten till SVT; DR.

» Greater Than utökade sitt samarbete med ett nytt tjänsteutbud i Enerfyappen. Enerfykunder kan med hjälp av det svenska bolaget Tidler, söka och boka besiktning och service av sin bil och dessutom använda sig av en smidig hämta-lämna-service av bilen. Allt direkt i Enerfyappen.

» Greater Than meddelade att man inleder ett samarbete med bilservicefirman Vianor, som är Sveriges största. Vianor kommer att marknadsföra bilförsäkringen Enerfy – Försäkring med Moderna på deras över 110 anläggningar i Sverige.

» Grundare, Sten Forseke, blev inbjuden av Deutsche Bank att tala i London inför en utvald grupp investerare med fokus på försäkringsbranschen.

» Greater Than meddelade att man ändrar redovisningsprincip från K3 till IFRS, samtidigt som man ger ledningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett listbyte till Nasdaq Small Cap eller Nasdaq First North Premier.

KOMMENTAR PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Koncernens omsättning ökar för fjärde kvartalet i rad. För perioden okt-dec så är nettoomsättningsökningen 243 % i jämförelse med förra året. Vid årets slut har en ökning med 132 % uppnåtts för perioden jan-dec, i jämförelse med samma period för förra året.

Omsättningsökningen kommer från försäljningen av försäkringstjänsten genom bolagets egna kanaler i Sverige och även bolagets partners i Norden.

Vi ser ökning i Koncernens repetitiva intäkter för försäkringstjänsten. Intäkterna från LeanHaulage har minskat. Detta i linje med förra rapporten.

Under året har koncernen expanderat, vilket lett till ökade personal-, sälj- och marknadsföringskostnader, vilket ger ett negativt rörelseresultat för perioden jan-dec om -14 813 TSEK och okt-dec om -4 136 TSEK. Koncernens negativa resultat har ökat under perioden jan-dec till -15 210 TSEK i jämförelse med -11 496 TSEK för samma period förra året.

Bolagets satsar mer och mer på B2B-verksamheten och stärker säljteamet för att sälja till försäkringsbolag, och i med det kan personalkostnader stiga. Bolaget satsar på marknadsföring och försäljning av försäkringstjänsten till konsumenter i Sverige, något som speglas i intäkterna och kostnaderna i bolaget.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 MSEK. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 8 545 386 aktier till totalt 9 438 244 aktier.

Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 89 286 SEK från 854 539 SEK till 943 825 SEK.

Styrelsen ser löpande över Bolagets prognostiserade kassaflöden för att säkerställa finansiering och kapital för att kunna driva verksamheten utifrån den strategiska inriktning som styrelsen beslutat om. Ifall behov av ytterligare kapital skulle uppstå bedömer styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att kunna tillföra ytterligare finansiering.

BOLAGETS CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Tel: 08-503 015 50
E-mail: info@mangold.se

UTDELNING 

Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2018.

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2017

Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredovisning kommer hållas tillgänglig från och med den 12 april 2018 på hemsidan www.greaterthan.eu. Den sänds även till de aktieägare som begär detta och uppger sin adress.

ÅRSSTÄMMAN 2018

Årsstämma i Greater Than AB kommer hållas i Stockholm den 15 maj 2018 kl. 12:00. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 9 maj 2018 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 9 maj 2018. Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress: Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller via e-post: info@greaterthan.eu.

GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommuniké 2017 har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

» Kvartalsredogörelse Q1: 15 maj 2018
» Årsstämma: 15 maj 2018
» Halvårsrapport: 24 augusti 2018
» Kvartalsredogörelse Q3: 26 oktober 2018
» Bokslutskommuniké: 21 februari 2019

AVLÄMNANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2017

Stockholm, 23 februari 2018

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande
Karin Forseke, Styrelseledamot
Sten Forseke, Styrelseledamot
Roger Karlsson, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se