21 December 2018

Greater Than beslutar om företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

En extra bolagsstämma i Greater Than AB (publ) (”Greater Than” eller ”Bolaget”) har som kommunicerats den 19 december 2018 bemyndigat styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emissioner av aktier. Greater Than offentliggör idag, genom detta pressmeddelande, att styrelsen har utnyttjat bemyndigandet och beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen i korthet:

  • Aktieägare i Greater Than har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (2 januari 2019).
  •  För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen har fastställts till 37,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Greater Than att tillföras cirka 25 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
  • Teckningsperioden löper från och med den 4 januari 2019 till och med den 18 januari 2019.
  • Sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 27 december 2018. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt från och med den 28 december 2018. Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq First North från och med den 4 januari 2019 till och med den 16 januari 2019.
  • Nettolikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader, kommer främst att användas för att expandera försäljningen till såväl befintliga kunder som nya kunder på nya marknader.
  • Greater Thans aktieägare Keel Capital och Handelsbanken Fonder stödjer nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelser respektive avsiktsförklaringar att teckna de aktier som de har rätt att teckna med företrädesrätt, motsvarande totalt cirka 15,6 procent av Företrädesemissionen.
  • Keel Capital har åtagit sig att garantera teckning av resterande aktier i Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent.

Bakgrund och motiv

Greater Than, grundat 2004, är ett marknads- och teknikbolag som säljer AI-baserade, globala försäkringslösningar, till försäkringsbolag, biltilverkare och försäkringsförmedlare som vill öka lönsamheten genom realtidsinformation för att managera, prissätta och undvika risk. Med 14 års erfarenhet och kunskap om att prissätta risk per biltur har Bolaget utvecklat en komplett end-to-endlösning för den uppkopplade bilförsäkringen.

Greater Thans teknikplattform Enerfy väcker intresse från både försäkringsbolag och biltillverkare runt om i världen och Bolaget förväntar sig fortsatt stark tillväxt. Med ytterligare kapital har Bolaget möjlighet att snabbare ta tillvara på dessa affärsmöjligheter. En målsättning med Företrädesemissionen är också att öka likviditeten i Bolagets aktie.

Mot bakgrund av ovan offentliggör Greater Than idag, genom detta pressmeddelande, att styrelsen har utnyttjat sitt bemyndigande och beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer främst att användas för att expandera försäljningen till såväl befintliga kunder som nya kunder på nya marknader.

Företrädesemissionen

Aktieägare i Greater Than äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (2 januari 2018). För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 37,50 kronor per ny aktie, vilket är den volymviktade snittkursen de senaste  30 dagarna. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Greater Than att tillföras cirka 25 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, genom utgivande av högst 674 160 aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 67 416 kronor. Efter Företrädesemissionen kommer antalet utestående aktier i Greater Than att uppgå till högst 10 112 404 aktier. Företrädesemissionen kan därför komma att medföra en utspädning om 7 procent (bekräknat efter Företrädesemissionen). Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan ha möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter enligt aktieägarnas företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand ska tilldelning ske till Keel Capital i egenskap av emissionsgarant.

Teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier 

Keel Capital som representerar cirka 8,3 procent av aktiekapitalet i Greater Than har lämnat ett bindande teckningsåtagande avseende teckning av aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därutöver har Handelsbanken Fonder uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Keel Capital har dessutom åtagit sig att, utan ersättning, garantera teckning av resterande aktier i Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang.

Totalt omfattas således Företrädesemissionen av teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

27 december 2018 Sista handelsdagen i Greater Thans aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
28 december 2018 Första handelsdagen i Greater Thans aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
2 januari 2019 Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga, aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
3 januari 2019 Beräknad dag för offentliggörande av informationsbroschyr
4 – 16 januari 2019 Handel i teckningsrätter
4 – 18 januari 2019 Teckningsperiod
Omkring 22 januari 2019 Offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen
Omkring 24 januari 2019 Offentliggörande av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen
Omkring 5 februari 2019 Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu

Denna information är sådan information som Greater Than AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.55 CET den 21 december 2018.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Greater Than. En informationsbroschyr avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och hållas tillgänglig bland annat på Greater Thans hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Greater Than har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.