18 January 2021

Greater Than AB genomför en riktad nyemission om cirka 136 mkr och får en ny, aktiv och långsiktig aktieägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen för Greater Than AB (publ) (“Greater Than” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 12 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 1.903.000 aktier, vilket motsvarar cirka 17,7 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 71,70 kronor, motsvarande den senaste veckans genomsnittliga volymvägda aktiekurs (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 136 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen har i sin helhet tecknats av Cuarto AB ett dotterbolag i Nidoco-gruppen som ägs av Alexander och Albert Ehrnrooth.

– Greater Than fortsätter att bygga upp starka affärsrelationer runt om i världen, vi har ett starkt kunderbjudande och efterfrågan på användarbaserade bilförsäkringar ökar stadigt. Vi har ett antal samarbeten globalt med starkt momentum i både Europa och Asien. Vårt samarbete med Toyota och deras bil-abonnemangstjänst Kinto och partnerskapet med MSIG, ett av världens största försäkringsbolag, utvecklas väldigt väl och vi vill investera ytterligare i vår närvaro i Japan. Dessutom vill vi investera mer i vår försäljning och marknadsföring för att nu kunna dra full fördel av våra världsledande AI-baserade försäkrings- och mobilitetsprodukter. Vi ser att vi har goda chanser att uppnå en stark och lönsam tillväxt. Jag är dessutom mycket glad över att få in en välrenommerad, aktiv och långsiktig ägare i Bolaget, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than.

Syftet med Nyemissionen, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att accelerera tillväxten och tillvarata nya affärsmöjligheter. Det innebär också att Bolaget kan bredda sin aktieägarbas med en ny, aktiv och långsiktig ägare. Emissionslikviden kommer främst att användas till investeringar i tillväxt och för att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten.

Nyemissionen medför att Bolaget tillförs en likvid om cirka 136 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen om 71,70 kronor motsvarar den senaste veckans genomsnittliga volymvägda aktiekurs.

Huvudägarna Sten Forseke och Karin Forseke, övriga styrelseledamöter samt Bolagets VD har ej rätt att delta i Nyemissionen men uttrycker sitt starka stöd för Bolaget och välkomnar familjeägda Cuarto AB och Nidoco-gruppen, med Alexander Ehrnrooth som styrelseordförande, som en ny, aktiv och långsiktig ägare. Cuarto AB ställer sig positivt till att låta en person utsedd av Cuarto AB föreslås till ny ledamot av Bolagets styrelse vid årsstämman 2021.

Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 1.903.000 aktier, från 10.721.171 aktier, till 12.624.171 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 190.300 kronor, från 1.072.117,1 kronor, till 1.262.417,1 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 15,1 procent baserat på antalet aktier i Nyemissionen delat med totala antalet aktier efter Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson (VD)
Tel: +46 70 654 20 58
Email: liselott.johansson@greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zürich, MSIG, MS First Capital och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.

Om Cuarto AB

Cuarto är ett dotterbolag till Nidoco AB (”Nidoco”). Nidoco är ett svenskt investeringsbolag vars strategi är att skapa långsiktigt värde genom aktivt ägarskap i publika och privata bolag. Nidoco är, medräknat denna investering, en ledande aktieägare i fyra börsnoterade bolag med huvudkontor i Norden och har direkta och indirekta investeringar i mer än 250 onoterade bolag globalt. Sammanlagt har Nidocos dotter- och intressebolag en årsomsättning på över 6,7 miljarder EUR och över 15 000 anställda. Nidoco är en fristående del av Virala Group, som ägs av Alexander och Albert Ehrnrooth. www.nidoco.se

Denna information är sådan information som Greater Than AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.20 CET den 18 januari 2021.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Greater Than i någon jurisdiktion, varken från Greater Than eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Greater Than har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Greater Thans aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Greater Thans aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Greater Thans aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer finansiella rådgivare endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Greater Thans aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Greater Thans aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-18 13:20 CET.

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.sewww.greaterthan.eu