21 January 2016

Extra bolagsstämma i Greater Than AB (publ)

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 februari 2016 klockan 15:30 i Greater Thans kontorslokal på Karlavägen 58 i Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 januari 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 30 januari 2016. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast den 1 februari 2016. Anmälan om deltagande sker

  • per post: Greater Than AB, Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, eller
  • via e-post: info@greaterthan.eu

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 1 februari 2016.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelseledamöter
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Val av styrelseledamöter

Ägare till ca 65 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår härmed

(a)           att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter;

(b)          att ersättning till nyvalda styrelseldamoten Lars Berg ska utgå med motsvarande 200 000 kronor per år och ersättning till nyvalda styrelseldamoten Karin Forseke ska utgå med motsvarande ett prisbasbelopp per år för tiden intill slutet av nästa årsstämma; samt

(c)           att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Lars Berg till styrelseledamot och styrelseordförande samt välja Karin Forseke till styrelseledamot.

Lars Berg

Lars Berg är född 1947 och innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg (1970). Lars Berg är sedan 2001 styrelseordförande (styrelseledamot åren 2000 – 2001) för det, på Nasdaq OMX Stockholm (Small Cap), börnoterade bolaget Net Insight AB (publ).

Sedan 2000 har Lars Berg verkat som oberoende styrelseledamot i flera bolag inom telekomsektorn, bl.a. var Lars Berg styrelseledamot i Eniro AB (2000 – 2003), styrelseordförande för Eniro AB (2003 – 2011), styrelseledamot i Telefónica, S.A. (2000 – 2006), styrelseledamot i Schibsted ASA (2000 – 2003) samt styrelseledamot i Tele2 AB (2010 – 2015).

Lars Bergs tidigare arbetslivserfarenhet innefattar arbete inom Ericsson-koncernen mellan åren 1970 – 1994, b.la. som medlem av koncernledningen med ansvar för affärsområdena ”Cables och Business Networks” (1985 – 1994) och som VD för Ericsson ABs dotterbolag Ericsson Cables AB (1985 – 1992) samt Ericsson Business Networks AB (1993 – 1994). Därutöver var Lars Berg VD för Telia AB (juni 1994 – februari 1999) samt medlem av Mannesmann AGs verkställande ledning med särskilt ansvar för dess telekom-division (1999 – 2000).

Lars Berg äger inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget samt är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Karin Forseke

Karin Forseke är född 1955 och har studerat ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA Extension i Los Angeles. Karin Forseke har mottagit “Commander of the Most Excellent Order of the British Empire” (CBE).

Karin Forseke är sedan 2014 styrelseledamot i Rederi Aktiebolaget Soya. Karin Forseke är sedan 2010 medlem i European Council on Foreign Relations och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare styrelseuppdrag innefattar bl.a. uppdrag som styrelseordförande för Alliance Trust Plc (2012 – 2015), vice ordförande för brittiska finansinspektionen, the Financial Services Authority, (2004 – 2012), styrelseledamot i Walleniusrederierna Aktiebolag (2006 – 2014) samt styrelseledamot i Eniro AB (2008 – 2011).

Karin Forsekes tidigare arbetslivserfarenhet innefattar bl.a. tjänster som Financial Advisor Prudential Bache USA (1985 – 1989), Chief Operating Officer vid London International Financial Futures Exchange LIFFE (1993 – 1998), VD för Carnegie Investment Bank AB (2003 – 2006) och rådgivare till Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, (februari 2007 – oktober 2007).

Karin Forseke äger 216 632 aktier i bolaget samt är oberoende i förhållande till bolaget, men är inte oberoende i förhållande till dess större aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 388 450. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att under två veckor före bolagsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.greaterthan.eu.

Stockholm i januari 2016

Greater Than AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se

OM GREATER THAN

Greater Than drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och beteenden, därför har vi lyckats utveckla ett helt nytt angreppssätt att analysera Big Data och med över 10-års forskning och utveckling och praktisk erfarenhet, har Bolaget idag förmodligen världens bästa system för att i realtid mäta hur energi- och trafiksäkert vi kör. Baserat på den teknologin utvinner Enerfy information som ger den vanlige konsumenten ett konkret värde. På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull Connected Car-lösning som satt ribban för branschen. Greater Than handlas på Aktietorget.