27 October 2022

Delårsrapport januari – september 2022

Greater Than logotype on background

 

Koncernen juli – september 2022 (TSEK)

· Totala intäkter exkl. aktiverat arbete 6 436 (4 245) +52%
· Nettoomsättning* 3 917 (952) +312%
· Rörelseresultat -12 724 (-6 373)
· Periodens resultat före skatt -12 233 (-6 399)
· Resultat per aktie före och efter utspädning -1,00** (-0,51)

Koncernen januari – september 2022 (TSEK)

· Totala intäkter exkl. aktiverat arbete 16 198 (12 226) +32%
· Nettoomsättning* 8 726 (2 998) +191%
· Rörelseresultat -42 102 (-17 298)
· Periodens resultat före skatt -40 954 (-17 322)
· Resultat per aktie före och efter utspädning -3,34** (-1,38)

* Intäkter från Enerfy Global, EIC, Customer R&D har klassats om till övriga rörelseintäkter
** Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden januari-september 12 624 171st aktier

Sammanfattning av tredje kvartalet

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 312% mot samma period föregående år. Vi ser att intresset för våra produkter ökar på marknaden.
· Antal uppkopplade enheter som använder vår teknologi har under Q3 2022 ökat med över 600% mot Q3 2021.
· Det negativa rörelseresultatet ökade jämfört med förra året drivet av framför allt ökade personalkostnader. Jämfört med Q2 2022 har bolagets personalkostnader minskat som en följd av säsongsmässiga bokföringseffekter.

VD HAR ORDET

Ökad tillväxt i en mognande marknad

Vi fortsätter vår positiva användartillväxt. Under kvartalet har antalet betalande användare ökat med över 600%, vilket gett en positiv effekt på vår omsättning som ökat med 312% mot förra året. Resultatet vittnar om en ny mognad och skyndsamhet i marknaden som vi inte sett tidigare.

Tillväxten är ett resultat av vårt fokus på kunder med befintliga data och stor datamogenhet, där volymerna finns tillgängliga för oss från dag ett. För dessa kunder är vår AI analys en avgörande komponent som möjliggör nya precisa kundsegmenteringar, utveckling av marknadsattraktiva produkter, och inträde i nya affärsområden.

Vårt partnerskap med ABAX är ett mycket bra exempel på detta. Vår AI analys i kombination med deras databas hjälpte dem att snabbt segmentera och identifiera kundgrupper för ett helt nytt affärsområde – kommersiell försäkring för fordonsflottor. På mindre än fyra månader gick ABAX från ax till limpa och kunde under augusti månad lansera ett unikt försäkringserbjudande i partnerskap med TRYG Norge.

Ett annat spännande område för vår dataanalys som vi ser genererar stora kostnadsbesparingar för våra kunder är förardiagnostik och nya prissättningsmodeller. När kostnader för drivmedel stiger, olycksstatistiken och klimatpåverkan ökar är det inte längre hållbart att låta anställda köra med okontrollerad risk och CO2 utsläpp. Marknaden har mognat för nya prissättningsmodeller vilket vår AI analys möjliggör. Att komma i gång med en mer rättvis prissättning och ökad riskreducering är något fler aktörer på marknaden visar starkt intresse för att komma i gång med.

Under kvartalet som gått har vi fått ytterligare bevis på vår unika position på den internationella marknaden. Bland dessa finns sju olika branschutnämningar av vår AI riskanalys. Vårt mål och fokus är nu att fortsätta hjälpa så många företag som möjligt att få ut större affärsnytta av sina befintliga data och att snabbare komma i gång med framtidsäkrade erbjudanden som företag, människor och miljö blir vinnare av.

Liselott Johansson
VD, Greater Than

Stockholm 2022-10-27

Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 09:50 CET.

Finansiella rapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett AI-data analysföretag som förutspår sannolikhet för olyckor och CO2-påverkan per förare i realtid, vilket revolutionerar prissättningen av bilförsäkringar och möjliggör nya affärslösningar för fordonsindustrin, nya mobilitetstjänster och bilflottor.

Bolagets AI har erfarit motsvarande 855 000 manår av verklig körning och har hittills upptäckt över 7 miljarder unika förar-DNA:n: lärande som gör den till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har utsetts på de globala InsurTech100 och AIFinTech100 listorna och har nominerats som “AI Automotive Product of the Year 2021”. Greater Than (GREAT:SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.greaterthan.eu.