14 February 2017

Bokslutskommuniké 2016-01-01 – 2016-12-31

RÄKENSKAP I SAMMANDRAG

KVARTAL 4

Koncern (TSEK)

 • Nettoomsättning: 789 (1 022)
 • Periodens resultat efter skatt: -3 515 (-3 099)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,46 (-0,49)

Moderbolag (TSEK)

 • Nettoomsättning: 211 (413)
 • Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: -3199 (-2749)

JANUARI – DECEMBER 2016

Koncern (TSEK)

 • Nettoomsättning: 3 488 (4 367)
 • Periodens resultat efter skatt: -11 496 (-10 662)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning:-1,55 (-1,67)

Moderbolag (TSEK)

 • Nettoomsättning: 1 047 (1 843)
 • Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: -10 605 (-9 383)

VD HAR ORDET

2016 har varit ett händelse- och framgångsrikt år.

Men innan jag går in på det, vill jag för perspektivet skull göra en kort tillbakablick. Greater Than har sedan länge ett komplett och väl fungerande ekosystem, Enerfy, för den uppkopplade bilen, ute på marknaden.

Sedan 2010 har vi utvecklat och lagt till nya tjänster på Enerfys ekosystem. Vi är nu uppe i ett 20-tal tjänster som får större och större spridning.

Vi tog för flera år sedan beslutet att ta fram en bilförsäkring som en av tjänsterna i Enerfy. Beslutet togs på några enkla grunder;

 • Prissättningen på dagens bilförsäkringar är både osund och baserad på historiska data som konsumenten inte kan påverka.
 • Greater Than har en unik och precis teknologi för att profilera förare, och ska man prissätta en bilförsäkring efter hur mycket och hur man kör, måste profilering vara både precis och snabb.
 • Framtidens (vilket nu är idag) konsumenter kommer att kräva transparens och möjlighet att själva påverka kostnaden.

Så – 2016 blev förändringens och genombrottets år, på många sätt och vis.

Vi rivstartade året med nya lokaler och i sann Greater Than-anda så ordnade vi flytten själva. En bra teambildande aktivitet, men inte minst att få rå sig själva istället för ett kontorshotell, har bidragit till energi och inspiration.

Nästa stora beslut var att vi skulle undersöka möjligheten att patentera vår kärnteknologi. Vi skulle gå från att skydda receptet till att patentera det. Ovanligt nog blev fem av sju patentansökningar godkända direkt, vilket bekräftar att det vi gör är unikt. De två övriga patenten förväntas bli godkända inom kort. Därefter ska vi besluta vår patentstrategi, ett jobb för 2017.

Jag är stolt över att vi har fått förnyat förtroende från gamla och nya ägare, som så starkt yttrade sig i den nyemission vi genomförde under början av året. Dessutom har vi fortsatt starkt stöd av Energimyndigheten som bidragit till internationell uppmärksamhet.

Almi har visat stöd för vår mission och affärsmodell genom ett lån på 4MSEK.

För mig är det av yttersta vikt att samla bästa möjliga team runt bolaget och i det sammanhanget är jag särskilt stolt över Holmgren Group AB som investerat och blivit näst största ägare. Med Holmgren Groups kompetens och kreativitet, kan vi tillsammans utveckla tjänster för morgondagens bilägare. Därtill har vi skapat ett nära och intressant samarbete med Moderna Försäkringar som leder till att vi inom kort tillsammans kommer lansera en utmanare till de traditionella bilförsäkringar.

Det innebär att vi efter många års arbete nu har en komplett bilförsäkringstjänst, en tjänst som är utvecklad utifrån kundens behov. En komplett och globalt skalbar plattform, från försäljning, köp, kundinformation, feedback från/till användarna och när olyckan är framme, en digital och enkel skaderapportering. Nu har konsumenten hela sin bilförsäkring lättillgängligt i mobilen. Men för att kunna erbjuda försäkringstjänsten räcker det inte med en bra teknisk plattform det krävs även en bra partner som står för just försäkring, skadereglering och framför allt, kompetens inom detta område.

Redan 2015 inleddes sonderingar med de flesta svenska försäkringsbolagen. Det vår undersökning visade, bekräftades snabbt, försäkringsbranschen kämpar för att klamra sig fast i en gammal affärsmodell och har inget större intresse att förändra sig. Och de som visade ett visst intresse till moderniteter var hopplöst efter vad det gäller kompetens och tänk, för digitalisering. Men det finns alltid några undantag som bekräftar regeln. Vi valde att jobba med Moderna Försäkringar då de både fokuserar på att digitalisera sina produkter och har ett innovativt sätt att arbeta och utvecklas.

För mig och teamet var det viktigt med erkännandet som vinsten av Veckans Affärers E-Prize gav. Det visar att fler tror på digitaliseringens möjligheter att bekämpa klimathotet. Transporter står för lejonparten av utsläppen och ses svåra att tämja. Vi har faktiskt en lösning som bidrar till att göra transporter renare och säkrare, digitalisering när den är som bäst.

Nu har vi bäddat för ett intressant 2017, det ska lanseras nya tjänster och spänningen stiger.

Traditionella företag försöker digitalisera gamla affärsmodeller medan nya företag använder ny teknik för att utveckla helt nya kunderbjudanden. Precis som UBER och Spotify, på kort tid har förändrat sina respektive branscher, tänker Greater Than revolutionera bilförsäkringsvärlden. Greater Than utmanar ett föråldrat oligopol, med en digitaliserad tjänst som ger konsumenten uppenbara fördelar. Vi kommer att ta bilförsäkringen från den mörka kollektiva och bestraffande prissättningsmodellen, till en transparent och personlig kundupplevelse.

Trots fokuset på självkörande bilar, förväntas antalet bilar i världen öka snabbt de närmaste 20 åren, från omkring 1 miljard idag till närmare 1,7 miljarder 2030. Framför allt ser ICCT att ökningen sker i tredje världen.

Men även i Europa växer bilparken kommande decennier. ICCTs prognos pekar på att antalet personbilar i EU kommer att växa med 31 % fram till 2030. I Sverige ser vi också att antalet bilar ökar, men precis som i övriga världen, använder vi samtidigt bilen mindre och kör färre mil per år. Den trenden kommer att förändra sättet på hur vi äger bilar, från eget till andra ägandeformer, såsom bilpooler och bildelning i alla möjliga tappningar. Det är en trend som klart gynnar Greater Than eftersom det ställer nya krav på försäkrings- och finansieringslösningar.

Vi har momentum och dessutom skulle ca. 2 miljoner bilar bara i Sverige tjäna på vår bilförsäkringsmodell. På EU-nivå handlar det om cirka 100 miljoner bilar. Men vi tänker större än så och därför pratar vi redan idag med stora globala spelare om både försäkringslösningar och distribution.

Stockholm den 13 februari 2017

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 • Greater Thans styrelseordförande, Lars Berg, valde att investera i bolaget genom att nyttja sitt optionsavtal om 20 000 aktier för att öka sitt aktieinnehav i bolaget.
 • Holmgren Group, som i somras klev in som investerare i Greater Than med ett konvertibelt lån på 10  miljoner kronor konverterade lånet till aktier under Q4.
 • Greater Than vann förstapris i tävlingen E-Prize i kategorin ”Hållbara Transporter” som ordnades av magasinet Veckans Affärer och elbolaget EON under Hållbarhetsdagen.
 • Bolaget släppte en ny och uppdaterad version av Enerfyappen för befintliga kunder. Produkten är nu mer anpassad för den enskilde individen med en uppdaterad design och förbättrad användarupplevelse.
 • Andra delen av stödet om ca 1,7 MSEK som Energimyndigheten tog beslut om under december 2015 betalades ut.
 • Bolaget stärkte sin kassa genom lån om 4 MSEK från Almi.
 • Bolagets vd, Liselott Johansson, deltog under konferensen Eco Summit i London och talade om Greater Thans miljöpåverkan och hur produkten Enerfy kan bidra till minskandet av CO2-utsläpp.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • Greater Than ingick i ett exklusivt joint venture med Moderna Försäkringar. Tillsammans ska bolagen introducera den banbrytande bilförsäkringen på Enerfys plattform. Samarbetet består av att Moderna levererar försäkringstjänsten som risk- och skadereglering samt att Greater Than tillhandahåller den tekniska plattformen som kan bedöma risk i realtid.
 • En av Sveriges ledande bilhandlare, Holmgren Group AB, gick in med investering om 10 miljoner kronor i Greater Than. Bolaget fokuserar på bilförsäljning och har 26 bilanläggningar på 16 orter i Sverige. Holmgren Group investerar bland annat på grund av att de tycker Greater Than har en spännande försäkringslösning och ser att tekniken som Greater Than har utvecklat kan komma att kunna bli ett värdefullt verktyg för dotterbolaget, Holmgrens bil, att arbeta med.
 • Energimyndigheten tilldelade Greater Than AB under slutet av år 2015 ett stöd om drygt 4,7 miljoner kronor för att utveckla och lansera två nya tjänster till Enerfy plattformen som ska leda till energieffektivare körning. En fordonsförsäkring med en betalningsmodell som premierar bränsleeffektiv och säker körning och en karttjänst för bränsleeffektiv ruttplanering. Andra delen av stödet, ca 1,7 MSEK betalades ut under Q4 2016.
 • Bolaget stärkte styrelsen under året genom att välja in Lars Berg som styrelseordförande och Karin Forseke som styrelseledamot. Lars Berg har bl.a. mångårig erfarenhet från arbete inom telekomindustrin, både nationellt och internationellt, och Karin Forseke har bl.a. mångårig arbetslivserfarenhet från finansmarknaderna i USA och England. Bolaget bedömer att deras kompetens och erfarenhet kommer ge stort stöd till satsning på att etablera sig globalt inom försäljning av smarta bilförsäkringar.
 • Bolaget genomförde under början av året en företrädesemission om cirka 7,7 MSEK vilken tecknades till 147%. Styrelsen beslutade där med att till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen motsvarande cirka 1,1 MSEK. Emissionslikviden uppgick därmed till sammanlagt cirka 8,8 MSEK.
 • Veckans affärer och EON tilldelade bolaget det ärofyllda priset, E-prize inom kategorin ”Hållbara Transporter”.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Liselott Johansson, bolagets VD var under januari inbjuden med Energimyndigheten att genomföra presentationer i San Fransisco på Cleantech conference.

VD KOMMENTERAR PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTERN

Holmgren Group har under det fjärde kvartalet valt att konvertera lånet om 10 miljoner kronor till aktier.

Bolaget har stärkt kassan ytterligare genom ett lån om 4 miljoner kronor från Almi.

Bolagets personalkostnader har ökat i takt med att fler har anställts. Det är framförallt inom marknadsföring, försäljning och utveckling som bolaget har utökat teamet.

Nettoomsättningen har sjunkit under perioden då bolaget är mitt i ett produkt- och segmentskifte, där försäljningsfokus läggs på tjänster till konsumenter och företag som vill ha både försäkring och tjänster i ett och samma paket.

UTDELNING

Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2016.

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2016

Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredovisning kommer hållas tillgänglig från och med den 11 april 2017 på hemsidan www.greaterthan.eu. Den sänds även till de aktieägare som begär detta och uppger sin adress.

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämma i Greater Than AB kommer hållas i Stockholm den 17 maj 2017 kl. 15:00. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 11 maj 2017 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 11 maj 2017. Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress: Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller via e-post: info@greaterthan.eu.

GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommunikén 2016 har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

Kvartalsredogörelse Q1 – 17 maj 2017

Årsstämma -17 maj 2017

Halvårsrapport – 22 augusti 2017

Kvartalsredogörelse Q3 – 23 november 2017

Bokslutskommuniké – 22 februari 2018

AVLÄMNANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2016

Stockholm, 13 februari 2017

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande

Karin Forseke, Styrelseledamot

Sten Forseke, Styrelseledamot

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Tina Thörner, Styrelseledamot

För mer information, vänligen kontakta:

Liselott Johansson, VD Greater Than AB

070 – 654 20 58

liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu, www.enerfy.se

About Greater Than

Greater Than, with over 12 years of experience in connected cars, has analysed billions of kilometres of live driving data and developed services for drivers that contribute to safer and more environmentally friendly driving. Greater Than’s technology, based on machine learning, has raised artificial intelligence to a new level as we continuously train the algorithms based on millions of automated decisions every day. The foundation for the set of algorithms that assess- and price risk in real-time, has created an opportunity for a new business model for car insurances.