24 February 2016

Bokslutskommuniké 2015-01-01 – 2015-12-31

RÄKENSKAPERER I SAMMANDRAG

12 MÅNADER, 2015-01-01 till 2015-12-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 4 367 (4 024)

Rörelseintäkter: 5 721 (4 733)

Resultat efter skatt: – 10 662 (-8 906)

Resultat per aktie efter skatt*: – 1,67 (-1,39)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 1 843 (108)

Resultat efter skatt: – 9383 (-8 763)

FJÄRDE KVARTALET, 2015-10-01 till 2015-12-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 1 022 (1 861)

Rörelseintäkter: 1 347 (2 640)

Resultat efter skatt: – 3 099 (-3 501)

Resultat per aktie efter skatt*: – 0,49 (-0,55)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 413 (84)

Resultat efter skatt: – 2 749 (-3 408)

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period förra året

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. Då bolaget grundades 2014-03-14 så redovisas koncernen från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).

VD HAR ORDET

“Världens mest underutnyttjade resurs” står inför sin största revolution – det konstaterar Morgan Stanley och jag håller med.

Snart är det inte självklart att vi äger eller kör bilarna på samma sätt som vi alltid har gjort. En av samhällets viktigaste och snabbaste växande trender just nu, delningsekonomin – kommer att få stor inverkan på hur vi äger och kör våra bilar.

Människans behov av mobilitet kommer inte att minska, snarare tvärtom. Delningsekonomin, miljömedvetande, att bilen som statussymbol snabb minskar i värde och konsumentens behov av att själv vara i kontroll över sin egen data, är fyra trender som spelar oss i händerna. Varav den sista, behovet av kontroll och rädslan för att vara utlämnad och övervakad, har redan påverkat vår försäljning positivt.

Dagens bilköpare är inte densamma som morgondagens och vi står redo att hjälpa konsumenterna med de tjänster de efterfrågar.

Nu ska vi först lansera den så hett efterfrågade Pay as you drive-försäkringen, sedan ska vi se till att hjälpa bilägare att hyra ut sin bil till andra privatpersoner, medan bilen ändå bara står där outnyttjad.

Enerfy är en produktplattform som uppskattas bland konsumenter, bygger på en unik teknologi som redan idag och ger unika värden, såväl ekonomiska, miljömässig som praktiska. Men när väl delningsekonomin tar fart på allvar, då går det fort och vi kommer hjälpa till att snabba på den trenden – för våra aktieägares, konsumentens och för miljöns skull.

Välkommen med oss in i framtiden!

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Energimyndigheten stödjer Greater Than AB med drygt 4,7 miljoner kronor för att utveckla och lansera två nya tjänster till Enerfy plattformen som ska leda till energieffektivare körning. En fordonsförsäkring med en betalningsmodell som premierar bränsleeffektiv och säker körning och en karttjänst för bränsleeffektiv ruttplanering.

Aktieägare lånar in motsvarande 4,75MSEK. Lånen har kvittats i emissionen som genomfördes under februari.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Greater Than informerar om att bolaget planerar att under 2016 släppa ytterligare en tjänst på Enerfy plattformen, det är en smart bilförsäkring som låter bilister betala bara för faktiskt körda mil och ger lägre premie ju säkrare man kör. Användarna får direkt efter varje biltur ett kvitto och feedback direkt i Enerfyappen. Dessutom uppmanas kunderna att hjälpa varandra med körtips för att uppnå ännu lägre försäkringspremie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Greater Thans nyemission om ca 7,7 MSEK tecknades till 147 procent. Företrädesemissionen om cirka 7,7 MSEK, 958 266 aktier, i Greater Than AB för vilken teckningsperioden avslutades den 10 februari 2016 övertecknades. Styrelsen har därmed beslutat att till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen om 143 740 aktier motsvarande cirka 1,1 MSEK. Emissionslikviden uppgår därmed till sammanlagt cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader varav 4,75 MSEK betalats genom kvittning. Emissionskostnader uppgår till ca 0,7 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 91,5 procent med stöd av teckningsrätter och resterande del, motsvarande 8,5 procent, har tilldelats de som tecknat utan stöd av teckningsrätter.

Extra bolagsstämma valde styrelseledamöterna Lars Berg och Karin Forseke för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg valdes till styrelsens ordförande. Lars Berg har bl.a. mångårig erfarenhet från arbete inom telekomindustrin, både nationellt och internationellt, och Karin Forseke har bl.a. mångårig arbetslivserfarenhet från finansmarknaderna i USA och England. De nya styrelseledamöterna kommer att tillföra Bolaget kompetens och erfarenhet som Bolaget bedömer vara av stort värde för Bolagets satsning på att etablera sig globalt inom försäljning av smarta bilförsäkringar.

Greater Than har växt ur sina tidigare kontorslokaler och flyttar till Karlavägen 58.

VD KOMMENTARER PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Under årets sista kvartal så fick bolaget ca 4,7 MSEK i stöd från Energimyndigheten. Belopp om 3 MSEK betalades ut i december och resterande belopp är planerat att betalas ut under våren 2016.

Greater Than mottog lån motsvarande 4,75 MSEK i december från aktieägare som sedermera har kvittat detta belopp i nyemissionen som genomfördes i februari 2016.

Koncernens nettoomsättning var ca 20% högre i Q4 än Q3 vilket kan förklaras av intresse för produkten som julklapp.

Moderbolagets personalkostnader har ökat då bolaget har anställt två personer och en anställd är förflyttad från dotterdotterbolaget till moderbolaget.

PRINCIPER FÖR BOKSLUTSKOMMUNIKÉNS UPPRÄTTANDE

Greater Than AB har till tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet med villkoren för listning på AktieTorget.

Moderbolaget

Apportemission vid bolagets bildande redovisas till verkligt värde.

Koncern

Eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess svenska dotterbolag Greater Than Svenska AB har förvärvats av Greater Than AB och utgör ett rörelseförvärv mellan bolagen under samma bestämmande inflytande upprättas koncernredovisning på historiska värden.

UTESTÅENDE AKTIER

Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget. Totala antalet aktier och röster i Greater Than AB uppgår till 6388 450 vid tidpunkten 2015-12-31.

Under februari 2016 så genomförde bolaget en företrädesemission om 958 266 aktier och en riktad emission i form av övertilldelningsoption om 143 740 aktier. Dessa är under registring hos Bolagsverket, därefter kommer bolaget inneha 7 490 456 aktier och röster.

Bolaget innehar inte några egna aktier.

UTDELNING

Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2015.

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredovisning kommer hållas tillgänglig från och med den 11 april 2016 på hemsidan www.greaterthan.eu. Den sänds även till de aktieägare som begär detta och uppger sin adress.

ÅRSSTÄMMAN 2016

Årsstämma i Greater Than AB kommer hållas i Stockholm den 17 maj 2016 kl. 15:00. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 11 maj 2016 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 11 maj 2016. Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress: Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller via e-post: info@greaterthan.eu.

GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommunikén 2015 har inte granskats av bolagets revisor. Verkställande direktör försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvis översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

INFORMATIONSKALENDER

Kvartalsredogörelse Q1                                    17 maj 2016

Årsstämma                                                        17 maj 2016

Halvårsrapport                                            17 augusti 2016

Kvartalsredogörelse Q3                        21 november 2016

Bokslutskommuniké                                 22 februari 2017

Avlämnande av bokslutskommuniké för 2015

Stockholm, 24 februari 2016

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande

Karin Forseke, Styrelseledamot

Sten Forseke, Styrelseledamot

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande Direktör,

Tel: +46 706 542 058

E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.euwww.enerfy.se