Aktien

Aktier och Aktiekapital
Enligt Greater Thans bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier. Greater Than har ett aktiekapital om 1 011 240,40 SEK fördelat på 10 112 404 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,1 SEK. Aktierna i Greater Than är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denominerade i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma.

Central värdepappersföring
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Personer med insyn
Lars Berg, Karin Forseke, Roger Karlsson, Sten Forseke, Tina Thörner, Liselott Johansson, Jimmy Palmqvist, Anders Lindelöf, Fredrik Rosencrantz

Notering av Greater Than aktier på First North
Aktien handlas på First North från den 17 mars 2017 under kortnamnet GREAT. Aktien har tidigare handlats på Aktietorget.
ISIN-kod: SE0005881554
Kortnamn: GREAT

First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Tel: +46 (0)8-528 00 399
info@fnca.se