Företrädesemission januari 2019

VIKTIG INFORMATION

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Greater Than AB:s (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika och (ii) bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA. Samtliga erbjudanden och försäljningar av Värdepappren utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i Securities Act och i enlighet med tillämplig lag.
Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

 • Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika;
 • Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
 • Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


Informationen på denna del av Greater Thans webbplats är begränsad av regulatoriska skäl och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka.)

Tillbaka till startsidan

Anmälningssedlar:
Teckning MED företrädesrätt
Teckning UTAN företrädesrätt

Företrädesemissionen i korthet:

 • Aktieägare i Greater Than har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (2 januari 2019).
 • För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen har fastställts till 37,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer Greater Than att tillföras cirka 25 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
 • Teckningsperioden löper från och med den 4 januari 2019 till och med den 18 januari 2019.
 • Sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt är den 27 december 2018. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt från och med den 28 december 2018. Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq First North från och med den 4 januari 2019 till och med den 16 januari 2019.
 • Nettolikviden från företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader, kommer främst att användas för att expandera försäljningen till såväl befintliga kunder som nya kunder på nya marknader.
 • Greater Thans aktieägare Keel Capital och Handelsbanken Fonder stödjer nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelser respektive avsiktsförklaringar att teckna de aktier som de har rätt att teckna med företrädesrätt, motsvarande totalt cirka 15,6 procent av företrädesemissionen.
 • Keel Capital har åtagit sig att garantera teckning av resterande aktier i företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent.
Teckningskurs 37,50 SEK
Viktiga datum
Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen 2 januari 2019
Teckningsperiod 4 januari – 18 januari 2019
Handel i Teckningsrätter 4 januari – 16 januari 2019
Handel i BTA 4 januari – 30 januari 2019
ISIN-koder
Aktier SE0005881554
Teckningsrätter SE0012116366
BTA SE0012116374
Kortnamn
Aktier GREAT
Teckningsrätter GREAT TR
BTA GREAT BTA
Finansiell kalender
Delårsrapport Q4 21 februari 2019

Till frågor och svar om emissionen
Till IR-kontakt

Greater Than informationsbroschyr Januari 2019

Anmälningssedlar:
Teckning MED företrädesrätt
Teckning UTAN företrädesrätt

Pressmeddelande:
2018-12-21 Beslut om företrädesemission